Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 21:22

Kalafior z sosem serowym

Sk³ad:
1 kalafior
1 ³y¿ka soku cytrynowego
10dkg sera gouda
po 1 ³y¿ce mas³a i m±ki
1/8 l bulionu z jarzyn
1 l mleka
1/2 ³y¿eczki soli
1 ¿ó³tko
1 ³y¿ka mas³a
2 ³y¿ki bu³ki tartej
Ga³ka muszkato³owa
1 ³y¿ka natki pietruszki

Sposób wykonania:
Kalafior rozdzieliæ na ró¿yczki i dok³adnie umyæ. Zagotowaæ w 2l wody z dodatkiem soku cytrynowego. Ró¿yczki kalafiora w³o¿yæ do wrz±tku, gotowaæ pod przykryciem przez 15 min., nastêpnie os±czyæ i pozostawiæ w sicie nad wrz±cym wywarem. Ser zetrzeæ na tarce. Mas³o roztopiæ, dodaæ m±kê i zasma¿yæ na jasno¿ó³ty kolor. Zasma¿kê rozprowadziæ dodaj±c stopniowo wywar, zagotowaæ. Do sosu wlaæ mleko i wymieszaæ dodaj±c sól, ga³kê muszkato³ow± i ser. Sos gotowaæ przez 8 min. ci±gle mieszaj±c . Rozm±cone ¿ó³tko po³±czyæ z 2-3 ³y¿kami sosu, nastêpnie wymieszaæ z sosem. Bu³kê tart± zrumieniæ na ma¶le, kalafior prze³o¿yæ do ogrzanej miski, posypaæ bu³k± tart± i pietruszk±. Sos podaæ oddzielnie w sosjerce.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email