Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 21:01

Knedle ze ¶liwkami

Sk³ad:
1 kg ziemniaków
50dkg ¶liwek
25dkg m±ki
jajko

Sposób wykonania:
Ziemniaki dok³adnie umyæ, ugotowaæ w mundurkach, jeszcze gor±ce obraæ ze skórki, ut³uc. ¦liwki umyæ, wyj±æ pestki. Wystudzon± masê ziemniaczan± wy³o¿yæ na posypan± m±k± stolnicê lub do miski. W zag³êbienie wsypaæ m±kê, wbiæ jajko. Wyrobiæ ciasto szybko no¿em, nastêpnie szybko zagnie¶æ. Z ciasta uformowaæ wa³ek grubo¶ci 3-4 cm, pokroiæ go w poprzek na ma³e porcje. Z ka¿dego kawa³ka zrobiæ placuszek, k³a¶æ po ¶rodku ¶liwkê . Zlepiaæ kulkê. Knedle wk³adaæ do osolonego wrz±tku, garnek przykryæ pokrywk±. Gdy woda znowu zawrze, odkryæ pokrywkê, gotowaæ 3-5 min.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email