Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

admin
Keymaster
Posted on 15 lutego 2005 at 18:24

Jaki¶ czas temu natknê³am siê na przepis na RYBÊ W MUSZTARDZIE. Zaintrygowa³ mnie i chodzi³am ko³o niego jaki¶ czas, a¿ wreszcie dzi¶ zrobi³am sobie na obiad. Podajê przepis oryginalny:
4 kostki mro¿onej ryby
3 ³y¿ki tartej bu³ki
1 jajko
olej
3 ³y¿ki musztardy
3 ³y¿ki zió³ (oregano, melisa)
sól, pieprz
– kostki ryby wyj±æ z zamra¿alnika, trzymaæ 15 minut w temperaturze pokojowej,
– zio³a wymieszaæ z tart± bu³k±, dodaæ sól i pieprz,
– jajko rozk³óciæ, po³±czyæ z musztard±,
– rybê obtoczyæ w jajku z musztard±, potem w zio³ach,
– blachê posmarowaæ olejem, u³o¿yæ na niej rybê,
– wstawiæ do nagrzanego do 180 stopni piekarnika, piec oko³o 30 minut.

Oczyi¶cie nie by³abym sob±, gdybym przepisu trochê nie zmieni³a. Po pierwsze, nie mia³am melisy, doda³am za to trochê mojej ukochanej bazylii. Ale wydaje mi siê, ¿e melisa by³aby lepsza.
Po drugie, u¿y³am ca³kowicie rozmro¿onego fileta z pangi. Byæ mo¿e taki lekko rozmro¿ony filet by³by OK, ale wola³am u¿yæ rozmro¿onego. Nastêpnym razem zrobiê wg przepisu.
Smak jest ciekawy, zestawienie ryby z musztard± plus zio³a trochê zaskakuje, ale mnie smakowa³o. Ciekawe, jak smakowa³oby z innymi gatunkami musztardy. My¶lê, ¿e do tego przepisu jeszcze wrócê.
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email