Re:ocet balsamiczny

marek
Participant
Posted on 7 maja 2005 at 15:34

W dawnych czasach ocet balsamiczny znalaz³ zastosowanie jako lek, natomiast dzi¶ jest u¿ywany jako przyprawa kuchenna i stanowi sta³y element wyrafinowanej gastronomii.
Obok tradycyjnych zastosowañ pojawiaj± siê równie¿ te bardziej ekstrawaganckie i w restauracjach znajdujemy coraz wiêcej dañ "all’aceto balsamico".

Po otwarciu ka¿dej nowej butelki najlepiej jest skosztowaæ go i oceniæ jak mocny jest jego aromat i kwasowo¶æ, po czym mo¿na z ca³± pewno¶ci± zdecydowaæ w jakiej ilo¶ci i do czego go wykorzystaæ. Istniej± pewne wypracowane przez wielowiekow± tradycjê zasady dotycz±ce zastosowañ, jak na przyk³ad ta, która nakazuje aby ocet dodawany by³ jako ostatni sk³adnik potrawy. Wyj±tek stanowi tutaj oczywi¶cie sa³atka ze ¶wie¿ych jarzyn, któr± przyprawia siê w nastêpuj±cej kolejno¶ci: sól, ocet balsamiczny, oliwa.
Ocet u¿ywany jest zazwyczaj w niewielkich ilo¶ciach, poniewa¿ jego zadaniem jest podkre¶liæ, a nie zag³uszyæ walory smakowe danej potrawy. Zazwyczaj na jedn± osobê przypada jedna ma³a ³y¿eczka.
W przypadku potraw gotowanych ocet nale¿y dodaæ na sam koniec gotowania, aby nie zmarnowaæ jego z³o¿onego bukietu. Gor±ce danie podawane na talerzu mo¿na przyprawiæ octem tu¿ przed konsumpcj± lub mo¿na tak¿e nalaæ niewielk± ilo¶æ octu na talerz tu¿ przed na³o¿eniem potrawy.
Octem balsamicznym mo¿na wzbogaciæ smak majonezu i sosów. Doskonale komponuje siê z czerwonym miêsem, dziczyzn± i drobiem (np. królik al balsamico). Mo¿na polaæ nim gotowan± rybê, plasterki surowej szynki lub sera ¿ó³tego, a nawet lody ¶mietankowe (lody alla Matilde).
Ocet extra vecchio maj±cy za sob± 50 lat le¿akowania, b³yszcz±cy o gêstej konsystencji zwany "balsamico da meditazione" bywa spo¿ywany po posi³ku w osobnej szklaneczce.

[url]http://www.gastronomie.pl/produkty/ocet/ocet.html[/url]

[b]Pieczone miêso z octem balsamicznym[/b]
[b]Sk³adniki[/b]600 g szynki wieprzowej
3 ³y¿ki oliwy z oliwek
2 posolone filety z dorsza
1 z±bek czosnku
1 ³y¿ka Octu Balsamicznego Mazzetti
sól i pieprz
kilka kawa³ków rozmarynu
[b]Przygotowanie[/b]
Przygotowaæ nadzienie mieszaj±c czosnek, czê¶ci rozmarynu, dorsza, sól i pieprz. W szynce zrobiæ dziury, w których umie¶ciæ wcze¶niej przygotowane nadzienie. Je¶li potrzeba nale¿y obwi±zaæ szynkê sznurkiem, aby miêso nie rozpad³o siê w trakcie pieczenia. Do oliwy dodaæ resztê rozmarynu, marynowaæ miêso w tak przygotowanej marynacie przez 1 godzinê. Na patelni rozgrzaæ oliwê i obsma¿yæ miêso z obu stron. Tak przygotowane miêso uk³adamy w brytfance i pieczemy w piekarniku przez 10 minut lub d³u¿ej w zale¿no¶ci od upodobañ.
[url]http://www.decare.com.pl/index.pl?page=przepisy&act=showOne&id=93[/url]

[b]Grzanki z pieczarkami na grillu[/b]
[b]Sk³adniki:[/b]
400 g ¶wie¿ych pieczarek, 1 ma³a cebula, 1 z±bek czosnku, oliwa z oliwek, 2-3 ³y¿eczki octu Balsamico, 12 kromek chlebka ciabatta lub bu³ki paryskiej, folia aluminiowa
[b]Przygotowanie:[/b]
Pieczarki oczy¶ciæ na sucho i pokroiæ w plasterki. Cebulê obraæ i drobno posiekaæ. Z±bek czosnku obraæ, przecisn±æ przez praskê i razem z cebul± dodaæ do pokrojonych pieczarek. Wymieszaæ i na krótko odstawiæ. Z folii aluminiowej sporz±dziæ "pojemnik". Brzegi arkusza folii aluminiowej z³o¿yæ podwójnie, podnie¶æ w górê, zagi±æ rogi, tworz±c w ten sposób "formê do pieczenia". Na dno "formy" wlaæ trochê oliwy, wrzuciæ pieczarki i na gor±cym ruszcie grilla, sma¿yæ oko³o 3 minut. Polaæ octem balsamicznym i dalej sma¿yæ do momentu, a¿ ocet wyparuje. Pieczarki doprawiæ do smaku sol± oraz ¶wie¿o zmielonym pieprzem. Kromki pieczywa opiec na grillu na kolor z³ocisto¿ó³ty. Gor±ce pieczarki wy³o¿yæ na opieczone kromki pieczywa i natychmiast podaæ.

Post edited by: tinca, at: 2005/05/07 13:45

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email