Re:menu na Wielkoanoc

Home Forums Re:menu na Wielkoanoc

admin
Keymaster
Posted on 17 marca 2005 at 17:41

Na ¶niadanie zawsze jedziemy do Te¶ciowej,gdy¿ takie jest Jej ¿yczenie ¿eby zawsze odbywa³o sie to u Niej.Jednak zabieramy ze sob± praktycznie wszystko,gdy¿ jest to osoba wiekowa i nie chcemy Jej obci±¿aæ ¿adnymi przygotowaniami i kosztami.Wyjatek stanowi ¿urek i sa³atka jarzynowa (ta klasyczna) które Mama przygotowuje sama.My przywozimy du¿± tacê wêdlin,u³o¿onych na li¶ciach sa³aty,tak jak pisze Anerite. Zawsze piekê boczek rolowany,pasztet,jak±¶ pieczeñ na zimno,robiê galaretê z nó¿ek.Biorê tego tyle ¿eby zawsze Jej zosta³o dla tych go¶ci,którzy przyjd± w Poniedzia³ek.Robiê te¿ zawsze w³asn± æwik³ê i sos tatarski.Przebojem naszych Wielkanocy s± jajka na miêkko,których mój m±z moze zje¶æ nawet 10.Je¿eli chodzi o ciasta robie sernik na zimno,czy jakiego¶ "pijaka" czy inne z galaretk±.Dro¿d¿ówê i makowiec …wywo¿ê od Mamy,bo nie by³aby sob± gdyby jednak czego¶ tam nie upiek³a (przewaznie o 3 w nocy),jak te¿ nadwy¿kê sa³atki i to co najlepsze s³oik kiszonych ogórków z w³asnej dzia³ki :rolleyes:

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email