Re:Ludzie, o ludzie…

Home Forums Działy Hudy Park Ludzie, o ludzie… Re:Ludzie, o ludzie…

admin
Keymaster
Posted on 31 marca 2005 at 16:16

Witojcie.Wmawiano nam ¿e takie uniwersalne warto¶ci jak kultura i dobre wychowanie s± podstaw± w kontaktach miêdzyludzkich i to niezale¿nie od wieku, tymczasem to ludzie dopasowuj± rzeczywisto¶æ do siebie a warto¶ci pozostaj± na papierze. Dzisiejsze staruszki s± produktem otaczaj±cego nas ¶wiata. Mo¿na powiedzieæ ¿e s± poprostu trochê rozwydrzone. Pamiêtam ¿e gdy by³am ma³ym dzieckiem uczono mnie szacunku dla starszych, ustepowa³am miejsca staruszkom ale wtedy staruszkowie nie stwarzali wra¿enia ¿e miejsce w autobusie nale¿y im siê z urzêdu. Odnoszê takie wra¿enie ¿e pomimo wieku chcieli byæ wtedy po¿yteczni. Pamiêtam te babcie które opiekowa³y siê wnukami lub wystêpowa³y w roli nianiek podczas gdy ¿e tak powiem reszta spo³eczeñstwa w wieku produkcyjnym by³a w pracy. Dzi¶ wmówiono starzym kobietom ¿e s± tak strasznie chore ¿e nie mog± podnosiæ dzieci co najbardziej odbija siê na wnukach, d¿wigaæ, staæ, nied³ugo nie bêdzie im wolno chodziæ,. Stworzono dla nich te wszystkie przychodnie, lekarzy specjalistów, ca³y przemys³ farmaceutyczny, nazwano po imieniu te wszystkie choroby najmniejsze nawet k³ucie w boku. Siedz± w domu w oczekiwaniu na kolejny atak lub okupuja autobusy w drodze do przychodni. My¶lê ¿e nie têdy droga. Przy okazji s± tak strasznie sfrustrowani i znudzeni, daj± nie¿le popaliæ.Moja babcia by³a prost± kobiet± ale do koñca musia³a co¶ robiæ i nigdy nie by³a namoln± staruszk±, stara³a siê pomagaæ innym, do¿y³a 90 lat.Ciekawe jakimi my bêdziemy staruszkami, czy damy sobie wmówiæ co mamy robiæ jak chorowaæ a czego nam nie wolno robiæ.Syndrom stargo cz³owieka? czy bêdzie nas dotyczy³ czy poprostu z godno¶ci± siê zestarzejemy bêdziemy mieæ o te dziesi±t lat mniej ale bêdziemy normalnymi lud¿mi. Czy kiedy¶ kto¶ s³ysza³ o gieriatrii?.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email