Re:Kujawy

Home Forums Działy Polskie kuchnie regionalne Kujawy Re:Kujawy

admin
Keymaster
Posted on 19 lutego 2005 at 00:51

To jest ksi±¿eczka Doroty Kalinowskiej "Tradycyjne po¿ywienie ludowe na Kujawach".
Podam kilka przepisów, które sama pamiêtam i jad³am, a czasem nawet pomaga³am w ich robieniu (jako dzieciuch).

ZACIERKA
30 dag m±ki pszennej
2 jajka
odrobina soli
Z m±ki, jajek i soli zrobiæ kruszonkê. Zagotowaæ j± w ma³ej ilo¶ci wody. Je¶æ zalane mlekiem.

Z tego, co pamiêtam, Babcia robi³a zacierki tr±c kawa³kiem ciasta o tarkê i tworzy³y siê takie nieregularne kuleczki. Podawane by³y nie tylko do mleka.

ZACIERKA KRASZONA
Zarobiæ twarde ciasto. Ugotowaæ w wodzie krojone w kostkê ziemniaki. Gdy ziemniaki s± ju¿ miêkkie, wrzucaæ zacierki. Po zagotowaniu okrasiæ przesma¿on± s³onink± z cebulk±.

POLEWKA
1 l. wody
1 l. mleka zsiad³ego
2 ³y¿ki m±ki ¿ytniej
1 szklanka s³odkiego mleka
sól do smaku
Zagotowaæ wodê, wlaæ mleko zsiad³e i ponownie zagotowaæ. M±kê roztrzepaæ w s³odkim mleku i zalaæ wodê ze zsiad³ym mlekiem, zagotowaæ, doprawiæ do smaku sol±. Ugotowaæ ziemniaki w ³upinach w oddzielnym garnku. Polewka z ziemniakami to wspania³e ¶niadanie lub kolacja.

Ja tego nie pamiêtam, ale moja Mama i moje Ciocie wspomina³y o takiej zupie, dlatego poda³am przepis.

SER TOPIONY
1/2 kg twardego bia³ego sera
1 ³y¿eczka sodki
1 ³y¿eczka mas³a sól do smaku
Ser dobrze pokruszyæ, posypaæ sodk± i dok³adnie wymieszaæ, pozostawiæ na 3 godziny w pokojowej temperaturze. Gdy ser ju¿ przeki¶nie, miskê postawiæ na garnku z par±. Dodaæ mas³o, sól (mo¿na dodaæ kminek) i masê dobrze mieszaæ tak d³ugo, a¿ siê ³adnie roztopi. Po wystudzeniu gotowy do jedzenia.

Mam niejasne wra¿enie, ¿e Babcia robi³a to trochê inaczej. Dopytam siê i dopiszê. Pamiêtam, ¿e kiedy ser kis³, przysiêga³am, ¿e nie tknê tego ¶wiñstwa, kiedy za¶ by³ ju¿ gotowy, za¿era³am siê nim, a¿ mi siê uszy trzês³y.

HLASTOKI lub KLAPACZE
Tarte ziemniaki, trochê soli, 1 starta cebula, 3 ³y¿ki m±ki ¿ytniej
Placki z tego ciasta piecze siê na kuchni wêglowej. Nale¿y dobrze wytrzeæ fajerki, na które k³adzie siê ³y¿k± ciasto.

W podobny sposób Babcia robi³a placuszki z ciasta makaronowego i wszystkie wnuki a¿ nó¿kami przebiera³y, ¿eby dostaæ pyszny podp³omyk pieczony na p³ycie kuchennej.

ZUPA NA KWASIE Z KISZONEJ KAPUSTY zwana BIA£YM BARSZCZEM
Ugotowaæ ¿eberka wieprzowe z marchwi±, pietruszk± i li¶ciem laurowym. Wlaæ kwas z kiszonej kapusty i zaklepaæ dwiema ³y¿kami m±ki na szklance ¶mietany, zagotowaæ.

T± zupê do¶æ czêsto robi moja Mama, ja jeszcze nie próbowa³am.

Nie wiem, czy zauwa¿yli¶cie, jaka prosta jest ta kuchnia. Szkoda, ¿e odchodzi w zapomnienie. Przyznam siê, ¿e zainteresowa³a mnie i mam zamiar trochê pogotowaæ takich kujawskich potraw, choæby po to, ¿eby sprawdziæ, jak smakuj±, bo nie wszystko pamiêtam. A przepisy jeszcze dodam, teraz ju¿ ziewam straszliwie, idê wiêc spaæ.
Dobranoc
B.

Post edited by: Bazylia, at: 2005/02/19 07:07

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email