Re:Kuchnia brytyjska

Home Forums Działy Kuchnie Świata Kuchnia brytyjska Re:Kuchnia brytyjska

Katarzyna
Participant
Posted on 26 lutego 2005 at 01:43

Anerite, z³oto Ty moje!! Gdyby to nie by³ problem, to ja bardzo poproszê o przes³anie mi orygina³u i t³umaczenia. Wprawdzie angielski znam, ale na wszelki wypadek… Ale¿ mnie ucieszy³a¶! Bo ja siê sporo w internecie naszuka³am, ale wiesz, ¿e jestem jeszcze ma³o do¶wiadczona i byæ mo¿e to z tego powodu ma³o znalaz³am. A tu taka niespodzianka, Anerite – Dobra Wró¿ka spe³niaj±ca ¿yczenia!
A scones byæ mo¿e nie by³y zrobione jak nale¿y, albo przepis by³ z³y, nie wiem, w ka¿dym razie mi nie smakowa³y. Ale skoro polecasz, to mo¿e spróbujê jeszcze raz.
A taki prawdziwy angielski pudding to mnie kusi, chcia³abym kiedy¶ zrobiæ tylko po to, ¿eby sprawdziæ, jak toto smakuje.
Jeszcze raz Ci dziêkujê i jestem Twoj± d³u¿niczk±!
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email