Re:kalafior

admin
Keymaster
Posted on 3 czerwca 2005 at 10:38

Moja kole¿anka robi³a dzieciom niejadkom puree z kalafiora zamiast ziemniaków, dzieci co prawda troche siê dziwi³y co to za dziwne ziemniaki pachn±ce kapust±, ale jad³y.

Moja mama zawsze robi³a tak: kalafior ugotowaæ, prze³o¿yæ na patelniê (na patelni wcze¶niej ropu¶ciæ mas³o koniecznie ¶mietankowe, do kalafiora pasuje ¶wietankowe), co z grubsza posiekaæ no¿em, wbiæ jajka i zasma¿yæ – jest to moje ulubione danie (z pieczywkiem), nie lubiê siê ob¿eraæ tak na grubo, ¿eby siê nie mo¿na by³o ruszaæ ale kalafiorem zawsze siê tak ob¿eram.

Zupa z kalafiorem czyli ziemniaki, w³oszczyzna, jak ziemniaki siê podgotuj± w³o¿yæ ró¿yczki kalafiora, pogotowaæ trochê, zaprawiæ s³odk± ¶mietan± i dodaæ odrobine mase³ka ¶mietankowego.

Obgotowaæ ró¿yczki kalafiora, odcedziæ wodê, rozrobiæ ciasto nale¶nikowe, moczyæ w cie¶cie, obsma¿aæ.

Juz nied³ugo kalafiory bêd± tañsze i do listy codziennych zakupów trzeba bêdzie dodaæ kalafior 😆

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email