Re:Grzyby

Home Forums Działy Hudy Park Grzyby Re:Grzyby

marek
Participant
Posted on 19 sierpnia 2005 at 20:44

Obieca³em napisaæ co¶ na temat innego grzyba pamiêtanego z dzieciñstwa, grzyba zwanego "kwok±’ niegdy¶ popularnego w lasach. Przewertowa³em literaturê i vortale internetowe, ju¿ mi rêce opada³y a¿ wreszcie dzi¶ znalaz³em!!!!
Kwoka to:
[b]Ga³êziak zielonawy Ramaria abietina.[/b]
Grzyby naziene lub nadrzewne. Owocnik drzewkowato lub krzaczasto rozga³êziony (koraloidalny), przewa¿nie ¿ywo zabarwiony, ¿ó³tawy, pomarañczowy lub czerwonawy. Konsystencja w³óknista, skórzasta, chrz±skowata lub ¿elatynowata. W Europie oko³o 40 gatunków, na ¶wiecie ponad 120.

[img size=150]http://img366.imageshack.us/img366/2818/gaziak8ik.jpg[/img]

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email