Re:Farsze do pierogów

marek
Participant
Posted on 15 sierpnia 2005 at 14:53

Zainteresowany nieznanym mi grzybem poszpera³em w internecie i oto gar¶æ informacji nt. Lejkowca:
Grzyb nie wykazuje normalnego podzia³u na kapelusz i trzon, lecz tworzy ca³kowity, zwykle ku do³owi zwê¿aj±cy siê lejek. W górnej czê¶ci, tam, gdzie p³atowate brzegi tr±bki wyginaj± siê na zewn±trz, ¶rednica mo¿e dochodziæ do 10 cm. W wilgotnym lesie jesieni± tylko z du¿ym trudem mo¿na go znale¼æ, gdy¿ jego barwy wahaj± siê miêdzy sadzowat± szaro¶ci± lub czerni± a czarniawym br±zem podbarwionym na liliowo. Na powierzchni kapelusza znajduj± siê ma³e, wci¶niête ³useczki. Trzon odznacza siê elastyczno¶ci±, lecz przy d³ugo utrzymuj±cej siê suszy kruszy siê do¶æ ³atwo. Hymenofor bez blaszek czy listew, sk³ada siê z popielatoszarych, s³abo wystaj±cych zmarszczek i bez strefy przej¶ciowej przechodzi w trzon. Mi±¿sz bardzo cienki, szaroczarny, bez specjalnego zapachu, w smaku nieco cierpki.
lejkowiec dêty pojawia siê w wilgotnych miejscach w lasach li¶ciastych na glebach wapiennych. Nale¿y go szukaæ szczególnie pod bukami, gdzie nieraz wystêpuje gromadnie. U nas do¶æ czêsty. Pojawia siê ju¿ w drugiej po³owie roku, znacznie obficiej jednak jesieni±.
Mo¿liwo¶æ pope³nienia pomy³ki: nieco podobny mo¿e byæ bardzo rzadki pieprznik szary (Pseudocraterellus cinerus) o podobnie ciemnych, ma³o widocznych barwach, którego hymenofor ma jednak wyra¼ne listwy. Natomiast równie rzadki lejkowniczek pe³tnotrzonowy (Pseudocraterellus sinuosus) jest znacznie bardziej miêsisty.
lejkowiec dêty jest bardzo smaczny, choæ w Polsce na ogó³ nie zbierany. Czyszczenie sprawia nieco k³opotu. Najlepiej u¿ywaæ go w stanie wysuszonym.
[img size=150]http://img300.imageshack.us/img300/5577/lejkowiec6is.jpg[/img]

Post edited by: tinca, at: 2005/08/15 12:57

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email