Re:Dieta optymalna

Home Forums Działy Diety Dieta optymalna Re:Dieta optymalna

Jola
Participant
Posted on 29 maja 2005 at 12:31

Jest to dieta bardzo podobna do diety Atkins`a.Jedyna ró¿nica to ograniczenie ilo¶ci bia³ka.Nie przestrzegam jej dok³adnie.Jem za ma³o jajek.Poprostu jem bardzo ma³o pieczywa,kasz, ziemniaków itp.Tak oko³o jednego du¿ego ziemniaka lub kromkê chleba (swojskiego) na [b]tydzieñ[/b].Poniewa¿ je siê rzeczy "tre¶ciwe" je siê coraz mniej. Wa¿ne,¿eby je¶æ wtedy i tylko wtedy kiedy naprawdê jeste¶my g³odni. Jem przewa¿nie miêsa i warzywa.Niestety nie potraiê ca³kowicie zrezygnowaæ ze s³odyczy.Wa¿ne rzeby jesæ je jak najrzadziej.Mój chlesterol ca³y czas jest w normie,a nie by³ ipoprawi³ siê jego sk³ad.Ba³am siê zaczynaj±c,bo jestem po usuniêciu pêcherzyka ¿ó³ciowego (3 lata),ale wszystko jest dobrze (sprawdzam).
Niestety nie umiem wklejaæ linków,wiec podajê adres ¶wietnej strony:
[b]www.waszak.pl[/b]. B)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email