Re:Czechy i Słowacja

Home Forums Działy Kuchnie Świata Czechy i Słowacja Re:Czechy i Słowacja

Edyta
Participant
Posted on 16 kwietnia 2005 at 15:11

Mo¿e aroganccy, ale…dobrzy…i dlatego pewnie ich trzymaj±. Zapomnialam dodaæ, ¿e potrafi± nosiæ po 2 tace, na ka¿dej po 10 piw, raz widzia³am go¶cia, który nosi³ tacê na g³owie, a ruch tam jak w ulu i szybko siê uwijaj±. Szkoda mi tylko innych kelnerów. Rozmawia³am kiedy¶ z kelnerk± w restauracjo-karczmie "u Kaprala" i okaza³o siê, ¿e ona zarabia mniej w ci±gu miesi±ca ni¿ napiwek, który on dosta³ od naszych stolików, a przecie¿ nie tylko nas obs³ugiwa³… W³a¶nie dodam o "u Kaprala". Jê¶li kto¶ szuka taniego noclegu..to jest to jeden chyba z najtañszych w Pradze. Blisko stacja metra (50 -100 metrów) wszêdzie ³atwo mo¿na siê dostaæ. Warunki mo¿e nie najlepsze. Mo¿na spaæ w domkach lub w g³ównym budynku. By³am tam 2 razy, 2 i 3 lata temu. Teraz jak przyje¿d¿am ¶pie ju¿ gdzie indziej (luksusów mi siê zachcia³o :laugh: ). ¯arcie "u Kaprala" ¶rednie, jedyne dobre co tam jad³am to zupa czosnkowa. Je¿eli kto¶ siê tam wybierze…15 minut "z buta" s± pokazy "krizikowej fontanny". Przepiêkne widowisko. JA by³am na pokazie z Titanika..i jeszcze z czego¶, nie mogê sobie przypomnieæ …hmmm. Do muzyki z filmów "tañcz±" fontanny. Gra ¶wiate³, czasem robi± ¶cianê z fontann i pokazuj± urywki filmów…warte zobaczenia. Robi wra¿enie.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email