Re:Bigos

admin
Keymaster
Posted on 17 marca 2005 at 22:28

Po przeczytaniu komentarzy nasuwa mi siê parê uwag:
1/ dodatek ja³owca jest [b]niepolecany[/b] dla kobiet w ci±¿y !!!
2/ marzenia o bigosie z czerwonej kapusty [b]s±[/b] do zrealizowania wówczas, kiedy mamy mo¿liwo¶æ kupienia takowej [b]kiszonej[/b] kapusty (w Rzeszowie od czasu do czasu mo¿na tak± kapustê, porcjowan± w opakowaniach foliowych nabyæ), ewentualnie w jesieni (bêd±c zapobiegliwym) zakisiæ w s³ojach, w identyczny sposób jak siê to robi z kapust± bia³±.
3/ gotowanie miês w kapu¶cie kiszonej ( obojêtnie jakiego koloru) wyd³u¿a czas obróbki termicznej; dodatkowo w przypadku czerwonej nie poleca³bym, z uwagi na to , ¿e antocjan (w niej zawarty) barwi miêso na kolor szaro-bury.
4/na podstawie w³asnych doznañ smakowych , uwa¿am, ¿e bigos z bia³ej kapusty (po 50% kiszonej i ¶wie¿ej) jest smaczniejszy, z czerwonej daje dodatkowy efekt wizualny. 🙂

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email