Re:bazylia ponad wszystko

Home Forums Działy Zioła w mojej kuchni i ogrodzie bazylia ponad wszystko Re:bazylia ponad wszystko

Katarzyna
Participant
Posted on 21 stycznia 2005 at 10:07

Witaj Anerite!
Dziêkujê Ci bardzo za informacjê. Kiedy¶, gdy zaczyna³am moj± przygodê z kuchni±, kupowa³am zio³a, jak leci i przypominam sobie, ¿e kupi³am te¿ kolendrê (suszon±). Nie pamiêtam, jak smakowa³a, zreszt± wtedy sypa³am zio³a do jedzenia bez opamiêtania, mieszaj±c ró¿ne ze sob± i efekty czasem by³y przera¿aj±ce. ¯e nie stru³am kogo¶ i siebie, to cud prawdziwy. Z czasem nabra³am umiaru i teraz u¿ywam g³ównie bazylii, tymianku, pieprzu czarnego, bia³ego i zielonego, pieprzu Cayenne, mieszanki, która siê nazywa zio³a prowansalskie. Czasem, je¶li przepis wymaga, dosypujê innych. Ale szczerze mówi±c bardzo mnie t± kolendr± zaciekawi³a¶. Kupiê sobie paczuszkê suszonej i wypróbujê. I listki i ziarnka. A mo¿e kto¶ wie, czy ziarna i listki ró¿ni± siê zastosowaniem?
Pozdrawiam

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email