Re:A może rozmaryn!!!

Home Forums Działy Zioła w mojej kuchni i ogrodzie A może rozmaryn!!! Re:A może rozmaryn!!!

admin
Keymaster
Posted on 30 października 2005 at 14:00

Poniewa¿ tak¿e nie udawa³a mi siê uprawa Rozmarynu, a uwielbiam go,znalaz³em kilka porad.Mo¿e komu¶ siê przydadz± ?
UPRAWA :
Krzewinka (wiecznie zielona) Wysoko¶æ: 60-200 cm. £odyga: gêsto rozga³êziona, kora starszych ³odyg szarobrunatna, popêkana. Wij±ca siê. Kwitnienie: marzec-maj. Kwiaty: bia³awe, jasnoniebieskie. Zebrane w gêste grona. Jest ro¶lin± wieloletni±. Na stanowisko dla rozmarynu wybieramy miejsce s³oneczne i ciep³e. Gleba powinna byæ przepuszczalna, ¿yzna i niezakwaszona. ¬le ro¶nie na ziemiach ciê¿kich, zlewnych. W latach ch³odniejszych znacznie spada w ro¶linie zawarto¶æ aromatycznego olejku eterycznego.
Poniewa¿ rozmaryn jest nieodporny na niskie temperatury, zaleca siê przeniesienie ro¶lin na zimê do szklarni. Niezabezpieczony przed zim± wymarza poni¿ej -9°C. Rozmaryn uprawiaæ mo¿na z nasion lub z sadzonek pobranych z ro¶liny matecznej.
W przypadku uprawy z nasion, wysiewa siê je w marcu do ciep³ego inspektu lub do doniczek. Po wykie³kowaniu siewki pikujemy do doniczek. Do gruntu mo¿na sadziæ w drugiej po³owie maja.
Sadzonki pobiera siê wczesn± wiosn± z ro¶liny matecznej, usuwa doln± parê li¶ci i ukorzenia w stale wilgotnym piasku. Po oko³o 2 miesi±cach, gdy siewki ukorzeni± siê, przesadzamy je do gruntu w rozstawie 30×30 cm.
Uprawa w mieszkaniu w swoim pocz±tkowym okresie wygl±da identycznie jak przygotowanie rozsady do uprawy na dzia³ce. Siewki lub sadzonki sadzi siê do doniczek o ¶rednicy kilkunastu centymetrów. W przypadku sadzonek dodatkowo przeprowadza siê zabieg uszczykiwania (usuniêcie pêdów wierzcho³kowych ro¶lin), dziêki czemu wstrzyma siê ro¶niêcie pêdów na d³ugo¶æ i spowoduje rozkrzewienie ro¶liny.
Wiosn± ka¿dego roku krzaki rozmarynu przesadza siê do wiêkszych doniczek i uzupe³nia ¶wie¿± gleb±. Ziele zbiera siê na pocz±tku kwitnienia. ¦cinamy je 10 cm nad ziemi±. Zazwyczaj mo¿na przeprowadziæ dwa zbiory w roku.
POWODZENIA !!

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email