Re:A co Wy myślicie???

Home Forums Działy Hudy Park A co Wy myślicie??? Re:A co Wy myślicie???

Katarzyna
Participant
Posted on 12 lutego 2005 at 11:37

Czytam i nie bardzo rozumiem… To znaczy, rozumiem, ¿e chodzi o pretensje dotycz±ce autorstwa przepisów. Ale dlaczego tu o tym mowa? Przecie¿ tu nie ma z tym problemów. Chyba ¿e na czacie taki problem zosta³ poruszony, a ja siê tam nie mogê udzielaæ.
My¶lê, ¿e to jest problem nie do rozwi±zania. Nie da siê wpisywaæ przepisów tylko swojego autorstwa. Nie da sie podawaæ autorów wpisywanych przepisów. Nie da siê nie powielaæ przepisów. Mo¿na podawaæ ¼ród³o, to jest chyba do zrobienia, chocia¿ czasami nie, ja na przyk³ad mam dwa grube kajety przepisów rêcznie przepisanych albo wklejonych ze starych gazet i nie mam pojêcia, sk±d.
Mo¿e na pocz±tku mo¿na by³oby sobie ustaliæ, ¿e w Pychotce zasad± jest, ¿e nie trzeba podawaæ autorstwa, ale ewentualnie ¼ród³o (je¶li je znamy). Mo¿na te¿ ustaliæ, ¿e nie mamy nic przeciwko temu, ¿eby przepisy ¶ci±gaæ z innych ¼róde³ (ksi±¿ek, internetu, gazet), warunek: niech bêd± wypróbowane. Nigdy nie bêdziemy tego w stanie sprawdziæ, ale przecie¿ to jest internet i zawsze trafiæ siê mog± ludzie nieuczciwi, z tym trzeba siê liczyæ.
Takie s± moje propozycje, mo¿e kto¶ co¶ jeszcze.
Bardzo lubiê Pychotkê, atmosfera jest tu cieplutka i mi³a i nie chcia³abym, ¿eby popsu³a siê przez jakie¶ nieporozumienia i pretensje.
Pozdrawiam
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email