Re:A co Wy myślicie???

Home Forums Działy Hudy Park A co Wy myślicie??? Re:A co Wy myślicie???

Administrator
Keymaster
Posted on 11 lutego 2005 at 03:44

Osobi¶cie siê z tob± zgadzam, lecz jako osoba wspó³prowadz±ca taki portal nie powinienem siê wypowiadaæ. Ale z zainteresowaniem bêdê siê przys³uchiwaæ.

Do¿uce jednak swoje 3 grosze.
1. Moim zdaniem Internet jest ¼ród³em informacji, z za³o¿enia mia³ byæ bezp³atny, ¿e niekiedy trzeba p³aciæ za tê informacjê to trudno (aby kto¶ nie odebra³ tego ¿e http://www.pychotka.pl bêdzie kiedykolwiek p³atna – nie bêdzie nigdy).
2. Trudno jest okre¶liæ cykl ¿ycia poszczególnych portali, wiêc z jaki¶ przyczyn informacja mo¿e po prostu znikn±æ i co wtedy?
3. Dostêp powinien byæ jak naj³atwiejszy, co oznacza wiêcej ¼róde³, wiêksze bezpieczeñstwo przetrwania informacji i ³atwiejszy do niej dostêp.

Moimi za³o¿eniami przy tworzeniu Pychotki, by³ ³atwy dostêp do przepisów, bez potrzeby logowania siê czy wnoszenia op³at, a tak¿e mo¿liwo¶æ, aby ka¿dy wysy³a³ sprawdzone przez siebie przepisy, po to, aby podzieliæ siê z innymi swoj± wiedz± i do¶wiadczeniami, czy mo¿e po prostu dla w³asnej satysfakcji.

A tak¿e stworzenie ma³ej spo³eczno¶ci bior±cej udzia³ w tworzeniu portalu (co jak widzê siê sprawdza), ta idea bêdzie dalej rozwijana w przysz³o¶ci, dziêki pewnym nowym elementom portalu które za jaki¶ czas zostan± uruchomione. Co i kiedy to na razie moja s³odka tajemnica.
Jednym z celów by³o tak¿e stworzenie w miarê nowoczesnej platformy, na której by siê to wszystko odbywa³o, która by rozwija³a siê w czasie wraz z nowymi technologiami.

Innym celem by³a swoboda wypowiedzi na forum, lecz bez awantur i chamstwa (nic nie wnosz±). Jak do tej pory nie musia³em wyrzucaæ ¿adnego postu czy tematu, co bardzo dobrze ¶wiadczy o naszych u¿ytkownikach.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email