Szukam prostych, ciekawych dań

admin
Keymaster
Posted on 3 czerwca 2005 at 10:53

Pod koniec czerwca mam zamiar zorganizowaæ imieniny mê¿a (pierwsze imnieniny "na swoim"), wcze¶niej robili¶my grila (karkówka, kie³baski, kurczak, pieczarki – mam ¶wietny przepis ….), ale m±¿ stwierdzi³, ¿e ma do¶æ takich imprez i chcieli¶my zrobiæ w domu.
Impreza jest na jakie¶ 20 osób, ma byæ obiad + co¶ jeszcze. Co radzicie?
Pierwsze danie do rosó³ z du¿± ilo¶ci± zieleniny.

Ewa
Participant
Posted on 3 czerwca 2005 at 22:26

W zaleznosci czy to jest impreza typowo stolowa (wszyscy za jednym stolem) czy tez bardziej luzna , napisz to bedzie mozna trafniej doradzic

admin
Keymaster
Posted on 8 czerwca 2005 at 12:44

Mój m±¿ równie¿ obchodzi imieniny w czerwcu wiê napiszê co ja planujê przygotowaæ, a mianowicie: tak jak Ty chcê zrobiæ rosó³ (ja dodajê do roso³u ma³e miêsne kuleczki), skrzyde³ka faszerowane pieczarkami, karkówkê i schab faszerowany ¶liwkami, kilka sezonowych sa³atek oraz ciasta. S±dzê, ¿e bêd± truskawki wiêc upiekê biszkop z truskawkami i galaretk±, ciasto "cha³wowe Iwonki", sernik oraz tort z bit± ¶mietan± i owocami. Zazwyczaj przed samymi imieninami wpadnie mi jaki¶ nowy, niespotykany na przyjêciach u znajomych przepis i wykorzystam go.

marek
Participant
Posted on 8 czerwca 2005 at 13:24

Krystynko zamie¶æ proszê przepisy na te frykasy. Mo¿esz je przes³aæ na adres tinca2@wp.pl , a ja je opublikujê. Pozdrawiam.

admin
Keymaster
Posted on 8 czerwca 2005 at 14:38

Impreza typowo sto³owa, wa¿ne jest te¿ to, ¿e jeszcze siê nie wprowadzi³am (tj kuchniê mam zagospodarowan±), jakie¶ drobne prace m±¿ bêdzie jeszcze robi³ dlatego jestem zdana w zasadzie na siebie, mój pomocnik to 4-letnia córka (du¿o mi pomaga, jak ma oczywi¶cie ochotê)
Pozdrawiam i czekam

admin
Keymaster
Posted on 8 czerwca 2005 at 14:44

Krystyno!
Smakowite, to co piszesz, najbardziej ciekawi± mnie te skrzyde³ka i sa³atki.
Planujê tradycyjn± tj groszek, marchewka ….

Ciasto proste i super to biszkopt prze³o¿ony bit± ¶mietan±, nas±czony mlekiem, posypany wiórkami – ale ostatnio robi³am kilka razy, nie chcê sie za bardzo powtarzaæ.

admin
Keymaster
Posted on 8 czerwca 2005 at 15:59

Na dania , które zaproponowa³am przepisy znajdziecie w internecie.
Ja troszeczkê zmieniam sk³adniki niektórych dañ i np. skrzyde³ka faszerowane – zamiast miêsa mielonego przygotowujê farsz z pieczarek, cebulki i przypraw. Ciebulkê krojê w kosteczkê i podpiekam na patelni na mase³ku dodajê do tego pokrojone pieczarki i nadal podpiekam , aby smak by³ lepszy przyprawiam to kostk± bulionu grzybowego (rozkruszam do podpieczonych grzybków z cebulk± i mieszam) i dodajê jeszcze troszeczkê bu³ki tartej. Skrzyde³ka dzieñ wcze¶niej pozbawiam ko¶ci ( 2 kostki wyjmujê ostatni± zostawiam) i zasypujê je delikatem czerwonym. Nastêpnego dnia nadziewam je farszem grzybowym , uk³adam na blaszce posmarowanej olejem i piekê w temperaturze 180 C przez ok. 45 min.Podajê je z ry¿em. Je¿eli nie wejdzie mi ca³y farsz do skrzyde³ek to dodajê go do ry¿u, dolewam te¿ troszeczkê t³uszczyku, który wypiek³ siê ze skrzyde³ek i kukurydzê z puszki i jest bardzo smaczny zestaw.Piszê ten przepis z pamiêci, ale mam nadziejê , ¿e nic nie pominê³am. ¯yczê smacznego

admin
Keymaster
Posted on 8 czerwca 2005 at 16:38

Droga Krystyno! Czy przewidujesz w swoim menu jakie¶ wêdliny? Z tego co zauwa¿y³am ostatnio wêdliny niezbyt dobrze id±, zastanawiam siê nad pieczonym miêskiem, takim w folii z przyprawkami.
Pomêczê Ciê jeszcze, jakie sa³atki?
Je¶li chodzi o te skrzyde³ka to strasznie mnie zaciekawi³o, zastanawiam siê nad wyci±ganiem tych ko¶ci, ja zupe³nie mam do tego lewe rêce. Je¶li chodzi o przepisy wiem wiele, ale w przypadku przepisów, które wymagaj± wprawy jest problem.

admin
Keymaster
Posted on 8 czerwca 2005 at 16:46

Ko¶ci ze skrzyde³ek bardzo ³atwo daj± siê wyj±æ.Potrzebny jest tylko ostry , ma³y no¿yk z czubkiem. Je¿eli boisz siê, ¿e nie wyrobisz siê w dniu imienin, to skrzyde³ka zrób dzieñ wcze¶niej, tylko ich nie piecz. Pozostaw je w lodówce nadziane farszem. A upiec zd±¿ysz w dniu imienin. Wêdlina u mnie te¿ nie idzie na imprezach, ale stawiam j± na niewielkich pó³miskach ,³adnie udekorowan±, tak ¿e dekoracji jest wiêcej ni¿ wêdlin. Przepisy na sa³atki podam Ci innego dnia.

admin
Keymaster
Posted on 8 czerwca 2005 at 18:23

Dziêki za rady!
Jak wcze¶niej pisa³am, poprzednio robili¶my grilla, ¶wietnie wychodzi³y pieczarki (ich "czapki") nadziewane farszem: cebulka, natka pietruszki, ogonki z pieczarek, szynka gotowana – wszystko w kostkê, doprawiæ + bia³e wino. Zastanawiam siê nad sa³atk± na tej bazie.

admin
Keymaster
Posted on 8 czerwca 2005 at 21:01

Krystyna..bardzo ciekawa jestem tych skrzydelek…. jak je faszerujesz..napisz proszê..

admin
Keymaster
Posted on 8 czerwca 2005 at 21:04

oj gapa ze mnie jest napisane:)

marek
Participant
Posted on 8 czerwca 2005 at 23:44

Krystyna, Wiola, Maja zarejestrujcie siê proszê, wtedy znacznie ³atwiej o kontakt.

admin
Keymaster
Posted on 9 czerwca 2005 at 09:59

Wiolu, je¿eli smakowa³y pieczarki faszerowane to bêd± smakowa³y równie¿ skrzyde³ka. Je¿eli uznasz , ¿e wykonanie ich jest zbyt k³opotliwe to mo¿esz zrobiæ kotleciki schabowe nadziewane pieczarkami. Farsz taki jak do skrzyde³ek. Kotlety rozbijasz , posypujesz przyprawami, nak³adasz farsz , sk³adasz na pó³ i spinasz wyka³aczk± , nastêpnie panierujesz i pieczesz na do¶æ g³êbokim oleju. Co o tym my¶lisz.

admin
Keymaster
Posted on 9 czerwca 2005 at 13:45

Wiola, nie wiem kiedy s± imieniny Twego mê¿a, ale je¿eli masz jeszcze tydzieñ to proponujê Ci zrobiæ karkówkê- jest smaczna na gor±coz sosem pieczeniowym oraz na zimno z chrzanem lub sosem majonezowo-chrzanowym. Miêsko posypane obficie przyprawami ( majeranek, czosnek , sól , pieprz zio³owy i naturalny) i skropione alkocholem lub zwyk³± wod± musi le¿eæ w ch³odnym miejscu przez tydzieñ. Codziennie musisz je obracaæ w miseczce. Powinien wytworzyæ siê z miêsa sos. Po tygodniu odparzasz je (nie gotujesz) w garnku i w zale¿no¶ci od chêci robisz sos pieczeniowy lub chrzanowy. Ja podajê najpierw na ciep³o, a je¿eli zostanie zjadamy resztê z chrzanem na zimno. Jest bardzo pachn±ce i smaczne.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email