szkodliwość diety odchudzającej

admin
Keymaster
Posted on 18 maja 2005 at 00:28

ostatnio przeczyta³am bulwersuj±c± wiadomo¶c na temat diety odchudzaj±cej , napisan± przez naukowca z kliniki odchudzaj±cej w Stanach, który przeszed³ ju¿ na emeryturê i moze teraz napisaæ co naprawdê znaczy odchudzanie.
Napisa³ on ,¿e je¿eli cz³owiek choæ raz w ¿yciu spróbuje diety odchudzaj±cej jakiejkolwiek , w³aczy w mózgu program oszczêdzania energii co spowoduje nieodwracalny proces spowolnienia przemiany materii, w konsekwencji osoba taka która powraca do w miarê normalnego od¿ywiania siê tyje w sposób zastraszaj±cy jedz±c bardzo ma³o , du¿o mniej ni¿ przed odchudzaniem sie i jest bardzo zdziwiona dlaczego tak siê dzieje.Przesz³am to na sobie i prze¿y³am szok dlaczego po wspania³ej diecie 1000 kalorii, gdzie schud³am prawie 15 kg przez 3 miesi±ce, po 1 miesi±cu powrotu do od¿ywiania normalnego , nie ob¿erania sie przyty³am 17 kg.
Zrozumia³am dlaczego tak siê dzieje po przeczytaniu tego artyku³u i przestrzegam wszystkie mi³e pampuchy przed odchudzaniem.

Wiesia
Participant
Posted on 18 maja 2005 at 21:47

No prosze! A ja sie martwie, ze troche przytylam. Nie bede sie odchudzac, bo przytyje jeszcze wiecej. Nadal bede sobie robic pyszne deserki, a co mi tam.
Puszyste sz przeciez piekne! Hm.. Do tego to mi jeszcze daleko, ale chyba jestem na dobrej drodze i na wlasciwym miejscu. Mam na mysli "Pychotke" oczywiscie.

Anerite
Participant
Posted on 19 maja 2005 at 09:31

Gosia, czy masz ten tekst po angielsku? Bede wdzieczna za przeslanie mi na priwa albo za link. Anerite.

admin
Keymaster
Posted on 19 maja 2005 at 21:32

niestety nie mam tego tekstu, poniewa¿ czyta³am to bêd±c w Stanach.

admin
Keymaster
Posted on 29 maja 2005 at 11:24

Ten efekt ponownego tycia jest doskonale opisany w ksi±¿ce "Je¶æ aby schudn±æ",
autor Michel Montignac. Miesi±c temu natknê³am sie na tê ksi±zke. Przerobi³am juz w swoim zyciu sporo ró¿nych diet i z tym samym skutkiem. Ale, ze jestem osoba niska, ka¿de kilka kilogramów wiêcej to dla mnie problem. No wiêc ca³y czas walcze 🙂
Zaczê³am stosowaæ sie do wskazówek z tej ksi±zki. W ci±gu miesi±ca schud³am 4 kg, tak wiêc niewiele, ale wed³ug zapewnieñ autora tu nie wyst±pi efekt "jojo".
W dodatku czuje sie ¶wietnie i wcale nie musze siê g³odziæ.
Polega to tylko na wyeliminowaniu z diety co niektórych potraw i umiejetnym zestawieniu posi³ków.
Tak wiêc mam nadzieje, ¿e bede sobie tak chud³a powolutku 🙂
Poczekam 🙂

Katarzyna
Participant
Posted on 29 maja 2005 at 12:50

Kiedy¶ w przeci±gu dwóch tygodni schud³am 10 kilo (wynik ogromnego stresu). Postanowi³am ten fakt wykorzystaæ i zacz±æ uwa¿aæ na to, co jem. Minê³o prawie dwa lata, a ja mniej wiêcej trzymam wagê (chocia¿ po Wielkanocy troszke mi siê uty³o 🙁 ). Wiêc stwierdzenia tego naukowca s± chyba do¶æ daleko posuniêtym uogólnieniem. Myslê, ¿e ca³a tajemnica polega na zmianie stylu od¿ywiania. Na sta³e.
B.

admin
Keymaster
Posted on 29 maja 2005 at 14:54

Bazylio, masz racje. Zmiana stylu od¿ywiania to jest podstawa. No i jeszcze dochodzi wiele innych czynników jak wiek, cechy genetyczne itd. Ka¿dy organizm jest inny i nie ma jednej, jedynej m±drej wskazówki, ¿e to ma byæ tak a nie inaczej.
Moja kole¿anka (co prawda m³odsza ode mnie o 8 lat) stosowa³ pewna diete i schud³a 23 kg w ci±gu roku. Przez dwa lata utrzymywa³a wagê ci±gle kontroluj±c siê, juz mo¿e nie tak drastycznie ale jednak. Pó¿niej zaczê³a je¶æ "normalnie".
Przyty³a juz ok. 10 kg.
Ech KOBIETY, ale¿ my mamy problemy hihi

Jola
Participant
Posted on 29 maja 2005 at 15:03

Jestem grubasem (chocia¿ ostatnio trochê schud³am) i wydaje mi siê,¿e tusza staje siê dopiero wtedy problemem gdy przeszkadza normalnie ¿yæ. Inaczej najlepiej j± polubiæ. 😛
Obiema rêkami podpisujê siê po zdaniem,¿e co cz³owiek to dieta.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email