Smaki i Smaczki po raz drugi

zygmunt
Participant
Posted on 1 lutego 2005 at 18:53

Sprobujê opisaæ zawarto¶æ tej p³yty Sa na niej mianowicie takie rozdzia³y jak

– Potrawy. ma byæ 3000 najrozmaitszych przepisów kulinarnych, wybieranych wed³ug: 1. wyszukiwania po nazwie, 2. wybierania sk³adnika, i 3. u¿ycia wyszukiwarek

– Slownik terminów kulinarnych

– Leksykony i Poradniki kulinarne, a w tym rozdiale takie dzia³y jak: Diety i przepisy, wina, ¿io³a i przyprawy, Rodzaje serów, Szk³o, menu na ró¿ne okazje.

– Drinki i napoje, ma byæ ponad 500 przepisów

– Savoir vivre, etykieta przy jedzeniu i w tym rozdziale takie dzia³y jak: restauracja, dom, etykieta, jedzenie, sztuka sk³adania serwetek, etykiety – wzory do wydrukowania.

– Sprzêty – narzêdzia pomocne w kuchni,

Reasumuj±c powtarzam: jest to moim zdaniem wydanie dobre, wygodne w u¿yciu i ma miêdzy innymi, wa¿n± dla mnie funkcjê, której dot±d nie znalaz³em w ¿adnym dostêpnym mi wydawnictwie mianowicie, w dziale " ¿io³a i przyprawy " jest mo¿liwo¶æ wybrania ze spisu jakiej¶ potrawy i skorzystania z zalecanych do tej potrawy odpowiednich przypraw.

W sumie, za niespe³na 20 z³ ca³e mnóstwo przepisów i porad.

Pozostajê z Pozdrowieniami,

marek
Participant
Posted on 1 lutego 2005 at 23:16

Ju¿ to proponowa³em przy poprzednim po¶cie, ale co tam…Dziêkujê w swoim i innych imieniu. W erze komputerów tak wydana ksi±¿ka mo¿e u³atwiæ trudy wyszukiwania przepisów. Je¶li jeste¶ jej posiadaczem opublikuj proszê kilka pozycji podaj±c ¿ród³o. Bedzie to pogl±dowe przedstawienie zasobów tej p³yty i pozwoli siê zoriêtowaæ innym czy warto kupiæ.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email