Smaki i Smaczki

zygmunt
Participant
Posted on 31 stycznia 2005 at 19:09

Wszystkich zainteresowanych informujê, ¿e " Klub Interesuj±cej Ksi±¿ki " oferuje moim zdaniem bardzo dobr± pozycjê kulinarn±. Jest to plyta CD p.tyt. Smaki i Smaczki, zawieraj±ca kilka tysiêcy najrozmaitszych przepisów kulinarnych i wiele przeró¿nych porad i informacji w tym temacie. Plyta jest niedroga, koszt 9,90 z³ + koszt wysy³ki 6,90.
Dla informacji tym osobom, które nie otrzymuj± katalogów tego wydawnictwa podajê, ¿e pozycja o której piszê ma nr. katalogowy 306341 Zamawiaæ mo¿na mailem, adres: klub@proszynski.pl telefonicznie nr. 0801 120 121. Podajê te¿ adres korespondencyjny: Klub Ksiêgarni Krajowej skr. poczt. 111, 05-800 Pruszków. Przy okazji ¶lê wszystkim Pozdrowienia.

marek
Participant
Posted on 31 stycznia 2005 at 22:16

Dziêkujê w swoim i innych imieniu. W erze komputerów tak wydana ksi±¿ka mo¿e u³atwiæ trudy wyszukiwania przepisów. Je¶li jeste¶ jej posiadaczem opublikuj proszê kilka pozycji podaj±c ¿ród³o. Bedzie to pogl±dowe przedstawienie zasobów tej p³yty i pozwoli siê zoriêtowaæ innym czy warto kupiæ. 🙂

admin
Keymaster
Posted on 1 lutego 2005 at 02:31

Nie ma jednak Tinco jak papier, i cos w reku, zapach i slowo czytane , sama wiem ze najchetniej przegladam poprostu ksiazki z przepisami. :laugh:

marek
Participant
Posted on 1 lutego 2005 at 09:22

Ok Dynka masz racjê, ale…. Czasami potrzeba co¶ szybko odnalezæ, przepisaæ itd wtedy taki no¶nik jak cd jest najlepszy. Witaj, mi³o ¿e jeste¶ 🙂 🙂 🙂

Katarzyna
Participant
Posted on 2 lutego 2005 at 17:24

Dynko?! Czy to Ty prowadzi³a¶ tak± ciekaw± dyskusjê m. in. z ecco na o2 wegetariañskim? Czy to ta sama Dynka?

admin
Keymaster
Posted on 6 lutego 2005 at 01:28

Dynka to jest Dynka tylko jedna, wspaniala szef(owa) kuchni. Nie tylko zawodowy szef ale przemila osoba. Anerite.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email