schab faszerowany bakaliami

admin
Keymaster
Posted on 26 marca 2005 at 02:19

Poszukujê przepisu na schab faszerowany bakaliami. Niestety zagin±³ mi, a pamiêtam, ¿e potrawa jest wyj±tkowo smaczna. Proszê o pomoc

Wiesia
Participant
Posted on 22 kwietnia 2005 at 09:58

SCHAB PIECZONY NADZIEWANY RODZYNKAMI
Schab bez ko¶ci nasmarowaæ du¿± ilo¶ci± majeranku, pieprzu i trochê soli, zrobiæ dziurê wzd³u¿ ¶rodka miêsa trzonkiem od drewnianej ³y¿ki, nadziaæ tê pod³u¿n± dziurê rodzynkami. Zbr±zowiæ miêso naoko³o na gor±cej patelni z mas³em. W³o¿yæ miêso do brytfanki, zalaæ patelniê roso³em lub wod±, zeskrobac i przelaæ do brytfanki. Naooko³o miêsa u³o¿yæ kawa³ki kwa¶nych jab³ek, przykryæ, piec w ¶rednim piecu, zale¿nie od wielko¶ci schabu, 2 – 2 1/2 godziny. Miêso przewrócic ze dwa razy. Na koniec przeci±æ do po³owy w najgrubszym miejscu, ¿eby siê upewniæ, ¿e nie ma nic ró¿owego, ¿e jest bia³y az do ¶rodka.
Zrobiæ sos z tego, co w brytfance, podaæ z ziemniakami puree ubitymi z pieczonym czosnkiem (ca³± g³ówkê z odciêtym wierzchem, tak, ¿eby widaæ by³o czubki z±bków, zawin±æ w foliê i piec godzinê – po wystygniêciu ³atwo wycisn±æ upieczony czosnek przez ¶ci¶niêcie g³ówki – jest maziowaty i ³atwo siê ³±czy z ziemniakami). Podaæ z tym czerwona kapuste z migdalami.

Magdalena Bassett
Tylko taki znalazlam. Gdzies natrafilam na schab nadziewany figami i orzechami, ale niestety nie byl to przepis, tylko menu w restauracji. Nie masz wyboru, trzeba eksperymentowac. Powodzenia!:laugh:

Post edited by: vjesja, at: 2005/04/22 08:09

Post edited by: vjesja, at: 2005/04/22 08:09

Edyta
Participant
Posted on 22 kwietnia 2005 at 11:35

JA w podobny sposób robiê schab nadziewany rodzynkami i podajê zaraz po upieczeniu jako danie ciep³e. Pokrojone w plastry. Mo¿na np.. podaæ z ry¿em kawa³kami ananasów i sosem s³odko-kwa¶nym. NAjsmaczniejsze prosto z piekarnika.Po 2 dniach miêso zaczyna wysychaæ (chyba,¿e tylko mi), plasterki uk³adam na pó³miskach . ¯elatynê rozrabiam z roso³kiem i bia³ym winem (ostatnio bia³ego nie mia³am to czerwone doda³am, chodzi przecie¿ o aromat) albo zamiast win wciskam cytrynê i zalewam. Wygl±da efektownie i nikt siê nie mêczy jedz±c wyschniêty schabik. Na przyjêciach robi furorê.

PS. Ja nie dodawa³am jab³ek, nastêpnym razem tak zrobiê. Chocia¿ ostatnio jak robi³am (na ¶wiêta) to pó³ jeszcze le¿y w zamra¿alce i czeka na jakie¶ "przyjêcie" i zalanie ¿elatynk± 🙂

Post edited by: mudzia, at: 2005/04/22 09:40

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email