PIRAMIDKA – Złota karta prawidłowego żywienia

marek
Participant
Posted on 20 lutego 2005 at 17:39

Nieodpowiedni sposób ¿ywienia jest bezpo¶redni± przyczyn± powstawania wielu chorób, min. zaburzeñ funkcjonowania uk³adu kr±¿enia, mia¿d¿ycy, nowotworów i innych chorób tzw. dietozale¿nych. Coraz bardziej wzrasta jednak ¶wiadomo¶æ spo³eczna tego faktu, a co za tym idzie ro¶nie równie¿ zapotrzebowanie na wiarygodn± i rzeteln± informacjê dotycz±c± tego jak siê od¿ywiaæ aby zachowaæ zdrowie i pe³niê si³ witalnych.
Uznaj±c sprostanie tym oczekiwaniom za sprawê priorytetow± w zakresie ochrony zdrowia Polaków, Rada Promocji Zdrowego ¯ywienia zaproponowa³a opracowanie zaleceñ ¿ywieniowych dla zdrowej, doros³ej populacji Polaków. W wyniku konsultacji z przewodnicz±cymi zainteresowanych medycznych towarzystw lekarskich, Instytutów, fundacji i innych organizacji promuj±cych zdrowie, powsta³a Z³ota Karta Prawid³owego ¯ywienia, która ma pomagaæ w znalezieniu w³a¶ciwej drogi do zdrowia i lepszego ¿ycia naszego spo³eczeñstwa.

[b]ABY BYÆ ZDROWYM CODZIENNIE NALE¯Y SPO¯YÆ:
1. Co najmniej 3 posi³ki umiarkowanej wielko¶ci – w tym koniecznie ¶niadanie
2. W ka¿dym posi³ku produkty zbo¿owe takie jak: pieczywo ciemne, p³atki, kasze, makarony; lub ziemniaki
3. Warzywa i owoce (mog± byæ mro¿one) do ka¿dego posi³ku a tak¿e miêdzy posi³kami
4. Co najmniej 2 pe³ne szklanki mleka (najlepiej chudego) lub tyle samo kefiru i jogurtu oraz 1-2 plasterki serów
5. Jedna z porcji (do wyboru): ryby, drobiu, grochu, fasoli lub miêsa
6. Jedn± ³y¿kê sto³ow± oleju lub oliwy oraz nie wiêcej ni¿ 2 ³y¿eczki margaryny miêkkiej (bez t³uszczów trans)
7. Wodê mineraln± oraz naturalne soki warzywne i owocowe (nie mniej ni¿ 1 litr)
Staraj siê unikaæ :nadmiaru soli, cukru i alkoholu[/b]
Pod zaleceniami tymi podpisa³y siê nastêpuj±ce instytucje: Polskie Towarzystwo Badañ nad Mia¿d¿yc±, Polska Fundacja Osteoporozy, Narodowy program Profilaktyki Cholesterolowej, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Polskie Towarzystwo Nauk ¯ywieniowych, Towarzystwo Internistów Polskich, Narodowy Instytut Kardiologii, Polski Komitet Zwalczania Raka, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i oczywi¶cie Rada Promocji Zdrowego ¯ywienia.
Kartê zatwierdzi³ Minister Zdrowia i Opieki Spo³ecznej.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email