Partia nr 11

Administrator
Keymaster
Posted on 3 kwietnia 2005 at 21:05

i kolejn± 11

admin
Keymaster
Posted on 7 kwietnia 2005 at 19:23

"lazurowe" pieczarki
12 naprawdê du¿ych pieczarek
cebula
1 jajko
ok. 3-4 ³y¿ki ugotowanej i pokrojonej w³oszczyzny (mo¿e byæ np. pozosta³o¶c po zupie)
pó³ kubka ¶mietany
ok. 30 dag sera ple¶niowego "lazur" (my¶lê ¿e inny te¿ móg³by byæ)
Przygotowaæ pieczarki: ogonki oddzieliæ, drobno pokroiæ i podsma¿yæ z cebulk±. Kapelusze oczy¶ciæ, obtoczyæ w jajku i bu³ce tartej. Obsma¿yæ na patelni. Pozosta³e z panierowania jajko wymieszaæ w pokrojon± drobno w³oszczyzn±, dodaæ podsma¿one pieczarki. Uzyskan± masê na³o¿yæ do kapeluszy. U³o¿yæ na zaroodpornym pó³misku lub formie np. do tarty.
¦mietanê wlaæ do rondelka. Ser rozdrobniæ, dodaæ do ¶mietany i podgrzaæ do ca³kowitego rozpuszczenia. Uzyskanym sosem polaæ pieczarki i wstawiæ na ok. 15 minut do piekarnika (ok. 120 st.)
Smacznego
przepis na konkurs:)

admin
Keymaster
Posted on 9 kwietnia 2005 at 16:14

[b]"Kieszonkowe schaboszczaki" [/b]
kotlety schabowe z ko¶ci±, trochê grubsze ni¿ normalnie
plastry ananasa (mniej wiêcej æwieræ plastra na 1 kotlet)
szynka w plastrach (pó³ plasterka na kotlet)
ser ¿ó³ty (w plastrach)
1 jajko
bu³ka tarta
Kotlety ponacinaæ tak aby powsta³a kieszeñ (a¿ do ko¶ci). Ka¿d± kieszonkê nadziaæ ananasem, szynk± i zó³tym serem. Wyka³aczk± lub nitk± "zabezpieczyæ" otwór. Obtoczyæ w jajku i bu³ce tartej. Usma¿yæ na patelni.

przepis na konkurs:)

admin
Keymaster
Posted on 9 kwietnia 2005 at 16:18

[b]Roladki ze schabu [/b]
8 kotletów schabowych bez ko¶ci
20 dag pieczarek
1 cebula
15 dag sera zó³tego
1 jajko
bu³ka tarta
Pieczarki drobno pokroiæ, cebulke te¿. Poddusiæ w rondelku. Ser ¿ó³ty utrzeæ na grubej tarce. Na rozbite kotlety po³ozyæ warstwê posma¿onych pieczarek i posypaæ serem. Zawijaæ roladki, zwi±zaæ nitk± bawe³nian±. Otoczyæ w jajku i bu³ce tartej. Usma¿yæ na patelni.

przepis na konkurs

Edyta
Participant
Posted on 9 kwietnia 2005 at 17:21

[b]Ziemniaczana sa³atka z kurczakiem[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
40 dag piersi z kurczaka
50 dag ziemniaków
20-25 dag pomidorków koktajlowych
1 g³ówka sa³aty
8-10 dag kie³ków (ró¿nych)
4 ³y¿ki octu winnego z bia³ego wina
2 ³y¿ki „ostrej” musztardy
sól
pieprz
olej

[i]Sposób wykonania:[/i]
Pier¶ z kurczaka podzieliæ na spore czê¶ci i usma¿yæ na oleju ,przyprawiæ sol± i pieprzem. Ziemniaki ugotowaæ w mundurkach.. Wyj±æ, obraæ i pokroiæ w plasterki. Pomidorki podzieliæ na po³ówki. Kie³ki op³ukaæ i os±czyæ. Sa³atê porwaæ. T³uszcz ze sma¿enia piersi wymieszaæ z 5 ³y¿kami oleju, octem, musztard±, przyprawiæ sol± i pieprzem.. Sk³adniki wymieszaæ, polaæ sosem a na wierzch po³o¿yæ pokrojone kawa³ki kurczaka.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Agnieszka
Participant
Posted on 12 kwietnia 2005 at 22:16

[b]Ciasto gruszkowe[/b]
[u]ciasto:[/u]
1,5szkl. (25 dag) m±ki
0,5 kostki mas³a (12 dag)
1 ¿ó³tko
6 ³y¿ek cukru
4 ³y¿ki soku z cytryny
1/2 op. proszku do pieczenia
[u]nadzienie:[/u]
40 dag chudego twarogu
1,5 puszki (po 850 ml) gruszek
2 jajka
1 bia³ko
6 ³y¿ek mas³a
6 ³y¿ek soku z cytryny
5 ³y¿ek cukru
3 ³y¿ki kaszy manny
[b]C:[/b] T³uszcz roztopiæ. M±kê po³±czyæ z cukrem i proszkiem do pieczenia, dodaæ ¿ó³tko, sok z cytryny i stopiony t³uszcz. Ca³o¶æ wyrobiæ na g³adk± masê.
[b]N: [/b]Gruszki ods±czyæ. ¯ó³tka oddzieliæ od bia³ek. T³uszcz utrzeæ na g³adko z cukrem. Dodaæ sok z cytryny, twaróg, ¿ó³tka i kaszê mannê. Bardzo dok³adnie wymieszaæ. Bia³ka ubiæ na sztywn± pianê, równie¿ dodaæ do masy. Delikatnie wymieszaæ. Do tortownicy 26” wy³o¿yæ ok. 2/3 ciasta i lekko docisn±æ. Na warstwie ciasta rozsmarowaæ nadzienie twarogowe. Na nim u³o¿yæ po³ówki gruszek (dwie po³ówki zostawiæ do dekoracji). Resztê ciasta drobno pokruszyæ i przysypaæ owoce. Ca³o¶æ wstawiæ do piekarnika. Piec ok. 1 godz. w temp. 200 st.

przepis na konkurs:)

Agnieszka
Participant
Posted on 13 kwietnia 2005 at 14:21

[b]petits fours[/b]
sk³adniki na 10 szt.
[u]ciasto: [/u]
4 jajka
4 ³y¿ki gor±cej wody
5 ³y¿ek m±ki
5 ³y¿ek m±ki ziemniaczanej
1/2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
[u]masa:[/u]
1 opak. surowego marcepanu
2 kieliszki wi¶niówki
1/2 szkl. czerwonej konfitury owocowej
1 bia³ko
1/2 szkl. cukru pudru
kilka kropli soku cutrynowego
12,5 dag polewy czekoladowej
kandyzowane owoce
[b]C:[/b] M±kê przesiaæ razem z proszkiem, z bia³ek ubiæ pianê. ¯ó³tka utrzeæ z cukrem i wod± na masê, dodaæ pianê i m±kê. Lekko wymieszaæ. Ciasto rozsmarowaæ na wy³o¿onej pergaminem blasze i piec ok. 15 min. w temp. 200 st. Gdy ciasto wystygnie pokroiæ je na 3 pasy jednakowej szeroko¶ci.
pierwszy pas posmarowaæ marcepanem wymieszanym z z jednym kieliszkiem wi¶niówki. Przykryæ drugim pasem. Posmarowaæ go konfitur±. Przykryæ trzecim pasem ciasta. Ca³o¶æ pokroiæ w kostkê ok. 3×3 cm.
Bia³ko utrzeæ z cukrem pudrem na gêst± pulchn± masê, dodaæ wi¶niówkê i sok cytrynowy. Przygotowanym lukrem ozdobiæ czê¶æ ciaste, pozosta³e udekorowaæ p³ynn± czekolad±. Dodatkow± dekoracjê s± kandyzowane owoce.

przepis na konkurs:)

Post edited by: agastaga, at: 2005/04/13 12:37

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 16:42

"Rogaliki dro¿d¿owe"

Sk³adniki:
2 szklanki m±ki
0.25 szklanki wody
1 kostka stopionego mas³a
2 dag dro¿d¿y
szczypta soli
konfitura w wi¶ni lub porzeczek

Sposób wykonania:
Dro¿d¿e wymieszaæ z ciep³± wod±, pozostawiæ aby wyros³y. M±kê, sól i 0.25 kostki stopionego mas³a wymieszaæ w misce, dodaæ dro¿d¿e. Wyrobiæ ciasto, tak aby odchodzi³o od rêki i pozostawiæ do wyro¶niêcia. Z wyro¶niêtego ciasta rozwa³kowaæ na stolnicy placek grubo¶ci 0.5 cm, posmarowaæ stopionym mas³em i z³o¿yæ go na trzy czê¶ci. Jeszcze raz rozwa³kowaæ prostok±t, posmarowaæ reszt± mas³a i z³o¿yæ na pó³. Ponownie rozwa³kowaæ, wykrawaæ trójk±ty, nak³adaæ ³y¿eczk± konfiturê i zwijaæ rogale. Piec w nagrzanym piekarniku na z³oty kolor.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 16:43

"Rogaliki z bia³ego sera"

Sk³adniki:
25 dag m±ki
25 dag margaryny
25 dag bia³ego sera
d¿em o dowolnym smaku
cukier

Sposób wykonania:
Z m±ki, margaryny i utartego sera zagnie¶æ ciasto i pozostawiæ w ch³odnym miejscu na co najmniej 1 godzinê, a¿ dobrze siê sch³odzi. Nastêpnie rozwa³kowaæ i wycinaæ z ciasta ¶redniej wielko¶ci trójk±ty. Nape³niæ d¿emem, uformowaæ ma³e rogaliki i prze³o¿yæ na blachê – piec w nagrzanym do oko³o 170 C piekarniku przez oko³o 15-20 minut, na z³oty kolor. Po wyjêciu posypaæ na gor±co cukrem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Post edited by: Xawier, at: 2005/04/14 14:48

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 17:00

"Ciasteczka serowe"

Sk³adniki:
3 szklanki m±ki
25 dag bia³ego sera
1 szklanka cukru
1 jajko
2 ³y¿ki ¶mietany
2 ³y¿ki mleka
1 cukier waniliowy
3 ³y¿eczki proszku do pieczenia

Sposób wykonia:
Ser zmieliæ, dodaæ cukier, mleko, ¶mietanê, cukier waniliowy oraz proszek do pieczenia i co³o¶æ bardzo dok³adnie wyrobiæ. Rozwa³kowaæ na niezbyt gruby placek i wykrawaæ foremkami ciasteczka o dowolnych kszta³tach. Ka¿de posmarowaæ "roztrzepanym" jajkiem i oprószyæ cukrem. Blachê oprószyæ m±k±, uk³adaæ na niej ciasteczka i piec oko³o 10 minut w temperaturze oko³o 180 C, na z³oty kolor.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 17:06

"Keks"

Sk³adniki:
3 szklanki m±ki
1 kostka mas³a
1 szklanka cukru
4 jajka
15 dag ró¿nych owoców kandyzowanych
10 dag rodzynków
1 ³y¿eczka spirytusu
2 ³y¿ki proszku do pieczenia
odrobina soli

Sposób wykonania:
Rodzynki namoczyæ w letniej wodzie. Utrzeæ mas³o z cukrem i odrobin± soli, dodaæ jajka i dalej ucieraæ jeszcze przez kilka minut. Ca³y czas ucieraj±c ciasto, dodawaæ porcjami przesian± m±kê. Gdy masa stanie siê jednolita, dodaæ proszek do pieczenia, rodzynki, owoce kandyzowane i spirytus. Blachê do pieczenia wy³o¿yæ pergaminem, wysmarowaæ mas³em i wysypaæ tart± bu³k±. Piec oko³o 40-45 minut w temperaturze oko³o 200 C (na z³oty kolor).

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 17:11

"Ciastka z rodzynkami"

Sk³adniki:
1 szklanka m±ki
0.75 szklanki rodzynek
0.5 kostki mas³a
0.5 szklanki cukru
2 jajka

Sposób wykonania:
Rodzynki namoczyæ w letniej wodzie. Utrzeæ na puszyst± masê mas³o z cukrem, wbiæ jaja, dodaæ m±kê, odcedzone rodzynki i ca³o¶æ dok³adnie wymieszaæ. Na wysmarowanej mas³em i posypan± m±k± blachê ³y¿eczk± nak³adaæ ciasteczka, uwa¿aj±c aby nie by³y zbyt blisko siebie – po u³o¿eniu ciasteczek lekko sp³aszczyæ je rêk±. Piec na z³oty kolor w nagrzanym piekarniku przez 8-10 minut.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 17:31

"Biszkopt z owocami:"

Sk³adniki:
4 jajka
1 ³y¿ka cukru
4 ³y¿ki cukru pudru
3 ³y¿eczki gor±cej wody
1 ³y¿ka m±ki ziemniaczanej
3 ³y¿ki m±ki pszennej
0.5 ³y¿eczki proszku do pieczenia
0.5 kg moreli, wi¶ni lub agrestu
mas³o do wysmarowania blachy
2 ³y¿ki tartej bu³ki

Sposób wykonania:
Blachê wysmarowaæ mas³em i posypaæ tart± bu³k±. ¯ó³tka utrzeæ z cukrem pudrem i gor±c± wod±. Ubiæ sztywn± pianê z bia³ek, a pod koniec ubijania dodaæ ³y¿kê cukru. Do masy z ¿ó³tek dodaæ pianê, przesian± m±kê pszenn±, ziemniaczan± i proszek do pieczenia, wymieszaæ, dodaæ pianê i delikatnie wymieszaæ ³y¿k±. Wy³o¿yæ na blachê i u³o¿yæ owoce (morele pokrajane na po³ówki, wi¶nie bez pestek). Piec w temperaturze oko³o 180 C. Zimne ciasto posypaæ cukrem pudrem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 17:37

"Pascha"

Sk³adniki:
0.5 kg ¶wie¿ego, bia³ego sera
3 ¿ó³tka
1 kostka mas³a
0.5 szklanki cukru pudru
1 laska wanilii
10 dag rodzynków
1 szklanka gêstej ¶mietany
2 ³y¿ki skórki cytrynowej
szczypta soli

Sposób wykonania:
Ser zmieliæ i prze³o¿yæ do makutry. Dodaæ ma³ymi porcjami mas³o, ¿ó³tka, cukier i ucieraæ drewnian± pa³k± tak d³ugo, a¿ masa stanie siê puszysta. Wlaæ ¶mietanê i ucieraæ jeszcze przez kilka minut. Dodaæ rodzynki i posiekan± skórkê cytrynow±. Jeszcze raz dok³adnie wymieszaæ. Masê prze³o¿yæ do formy i wstawiæ do lodówki na oko³o 4 godziny.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 17:44

"Szarlotka bez pieczenia"

Sk³adniki:
1 opakowanie budyniu ¶mietankowego
5-6 ³y¿ek ¿elatyny
2 ³y¿ki mas³a
0.25 l mleka
4-5 ³y¿ek cukru pudru
0.5 kg winnych jab³ek
1 szklanka bitej ¶mietany

Sposób wykonania:
¯elatynê zalaæ 6-8 ³y¿kami zimnego mleka. Resztê mleka zagotowaæ, dodaæ 2 ³y¿ki mas³a i ugotowaæ budyñ. Gdy nieco ostygnie, utrzeæ go z cukrem i rozpuszczon± ¿elatyn±. Jab³ka obraæ, zetrzeæ na tarce, wymieszaæ z cukrem, dodawaæ porcjami do budyniu. Masê prze³o¿yæ do tortownicy, wstawiæ na 1-2 godziny do lodówki. Zimne ciasto prze³o¿yæ na talerz i przyozdobiæ bit± ¶mietan±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email