Kim są uczestnicy konkursu?

Administrator
Keymaster
Posted on 24 marca 2005 at 16:36

Napiszcie co¶ o sobie, co robicie w "prawdziwym ¿yciu", gdzie mieszkacie, sk±d pochodzicie?

admin
Keymaster
Posted on 28 marca 2005 at 17:46

Witojcie !
Najsampierw ¿yczê wam bardzo mokrego dyngusa . Mieszkam w górach dok³adnie w Limanowej ale tu ludzie nie uwa¿aj± siê za prawdziwych górali wrêcz siê obra¿aj± gdy siê tak o nich mówi. Twierdz± ¿e górale mieszkaj± " gdzie indziej". Ja mam do tego trochê inne podej¶cie a moja mama która pochodzi z nizin tzw. cepr uwa¿a ¿e jestem stuprocentow± góralk±, chocia¿ kierpców jeszcze nie mam. Moj± pasj± jest ogród – to w lecie, jest co robiæ na 30 arach oraz gotowanie- to na codzieñ w domu i przedewszystkim w zimie. Oprócz tego pracuje jeszcze zawodowo. Sk±d siê wzie³a pasja do gotowania? Kiedy¶ by³am kulinarn± oferm± co na pocz±tku ma³¿eñstwa bole¶nie odczu³ mój m±¿, teraz twierdzi ¿e: za dobrze gotuje. Uwa¿am ¿e dla pocz±tkuj±cych po³ow± sukcesu jest dobry przepis oraz do¶wiadczenie, dlatego te¿ zbieram przepisy te dobre i wypróbowane aby moje córki mia³y ³atwiej w kuchniw przysz³o¶ci. W tej chwili jestem pocz±tkuj±c± internautk± i mam nadziejê ¿e w koñcu siê otrzaskam. Bardzo podoba mi siê strona Pychotki, zw³aszcza ta zielona limonka przyci±ga.Dlaczego wziê³am udzia³ w konkursie? Dlatego ¿e odrobina adrenaliny i rywalizacji sprawia ¿e nie jest nudno. Mo¿na podpatrzyæ jak inni gotuj± np: w przepisie Mudzia na Kompot Jab³kowy trzeba wz±¶æ 1,5 kg twardych gruszek, tylko w jaki sposób te gruszki pó¿niej zamieniaj± siê w jab³ka? Dziêki za przepis na pizzê (ciasto z ziemniakami) faktycznie rewelacja wiele przepisów wypróbowa³am ten jest ¶wietny!

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email