jak upiec w całości młodego barana

admin
Keymaster
Posted on 7 września 2005 at 17:05

szukam gotowego przepisu na pieczonego m³odego barana, szykujemy ognisko
bêê zobowi±zany

Grzegorz
Participant
Posted on 14 października 2005 at 00:07

Nie jest to tak od rêki ja to robi³em tak
Jagnie oko³o 20/30 kg oprawione bo takie ¿e¶my zawsze kupowali
jak ognisko w sobotê to zaczyna³em go robiæ w poniedzia³ek
dobrze wymyte Jagnie w³o¿yæ do du¿ego baniaka by siê ca³e zmie¶ci³o , wlaæ z 10 litrów piwa jakie to niema znaczenia byle nie mocne i resztê uzupe³niæ wod± i tak niech stoi do soboty .
rano wyci±gasz Jagnie nacierasz sol± i w ca³o¶ci podgotowujesz tak na pó³ miêkko woda w tej wodzie w której siê moczy³o nie mo¿e byæ miêkkie tylko twardawe.
wyci±gn±æ i wystudziæ .,
4 g³ówki czosnku
4 cebule

na desce zetrzeæ czosnek ,starta cebula, pieprz, sól i wegeta wymieszaæ to wszystko razem i natrzeæ tym wystudzone Jagnie i niech tak le¿y do wieczora .,

Przyszykowaæ ognisko i ro¿en do krêcenia piec Jagnie na wolnym ogniu podlewaj±c piwem i w miarê pieczenia skrawywaæ i je¶æ .
co do przypraw to wed³ug upodobañ.,
Mo¿na nie gotowaæ ale wtedy d³ugo sie piecze i jest twarde a podgotowane po upieczeniu palce lizaæ i .
I obowi±zkow± do tej zagrychy 1L okowity na g³owê a dla pañ 0,75 lub 1,75 .
Ale radzê wpierw upiec a potem piæ bo z praktyki wiem ¿e jak odwrotna kolejno¶æ
to rano psy barana rozci±gaj± bo taki ³ykowaty.
Smacznego i pozdrawiam Grzech

Post edited by: grzech, at: 2005/10/13 22:12

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email