Grzyby

marek
Participant
Posted on 16 sierpnia 2005 at 13:16

Zacghêcony przyk³adem Golluma który napisa³ na temat lejkowca dêtego i ja postanowi³em podzieliæ siê moimi spostrzezeniami na temat grzyba przez wiele osób uwa¿anego za niejadalny. My¶lê ¿e jest wiele gtzybów zbieranych w jednych regionach, a w innych uwa¿anych za "psie"

[b]Twardzioszek przydro¿ny[/b]
M³ode grzyby maj± kapelusiki wypuk³e. W stadium dojrza³ym mog± osi±gn±æ ¶rednicê do 5cm; s± wówczas zupe³nie p³askie z ma³ym garbkiem w ¶rodku. Powierzchniê maj± nieco skórzast± i g³adk±, o barwie ochry z po³yskiem ró¿owawym lub bladego, czerwonawego br±zu. Suche grzyby staj± siê prawie bia³e. Te ró¿nice nie powinny nas zmyliæ. Blaszki niejednakowej d³ugo¶ci i miêdzyblaszki ustawione s± niezbyt gêsto; pojawiaj± siê jako bia³e, lecz z biegiem czasu zabarwiaj± siê coraz mocniej na jasny br±z. Trzony wyrastaj± nie wy¿ej ni¿ do 4-7cm, a ich barwa waha siê, podobnie jak kapelusza, miêdzy orzechowobr±zow± a bia³±. Je¶li podnie¶æ nieco trzon, widaæ u podstawy cienk±, filcowat± warstwê. Mi±¿sz cienki, bladoochrowy, pachn±cy wiórami.
Jest grzybem pospolitym, pojawiaj±cym siê przewa¿nie w rzêdach lub "czarcich krêgach" w¶ród traw ogrodów i parków i na ³±kach od wiosny do jesieni. Twardzioszek nale¿y do ulubionych grzybów jadalnych przede wszystkim dlatego, ¿e bywa znajdowany ju¿ wczesn± wiosn±.

[img size=150]http://img209.imageshack.us/img209/2359/twardzioszek8nz.jpg[/img]

[img size=150]http://img208.imageshack.us/img208/7946/twardzioszek19rd.jpg[/img]

Jola
Participant
Posted on 17 sierpnia 2005 at 20:04

grzyb mojego dzieciñstwa,u nas nazywa³ siê rzêdówk±

marek
Participant
Posted on 17 sierpnia 2005 at 23:26

🙂 A teraz ich nie zbierasz> Ja pamiêtam z dzieciñstwa grzyby na które moja bacia mówi³a kwoki. Bardzo ³adne i przesmaczne, jutro o nich napiszê.

Jola
Participant
Posted on 18 sierpnia 2005 at 13:09

zbieram,ale w okolicach Gdañska coraz trudniej na niego trafiæ

marek
Participant
Posted on 19 sierpnia 2005 at 20:44

Obieca³em napisaæ co¶ na temat innego grzyba pamiêtanego z dzieciñstwa, grzyba zwanego "kwok±’ niegdy¶ popularnego w lasach. Przewertowa³em literaturê i vortale internetowe, ju¿ mi rêce opada³y a¿ wreszcie dzi¶ znalaz³em!!!!
Kwoka to:
[b]Ga³êziak zielonawy Ramaria abietina.[/b]
Grzyby naziene lub nadrzewne. Owocnik drzewkowato lub krzaczasto rozga³êziony (koraloidalny), przewa¿nie ¿ywo zabarwiony, ¿ó³tawy, pomarañczowy lub czerwonawy. Konsystencja w³óknista, skórzasta, chrz±skowata lub ¿elatynowata. W Europie oko³o 40 gatunków, na ¶wiecie ponad 120.

[img size=150]http://img366.imageshack.us/img366/2818/gaziak8ik.jpg[/img]

Jola
Participant
Posted on 20 sierpnia 2005 at 20:21

Jeste¶ pewny,¿e to siê je 😡

marek
Participant
Posted on 21 sierpnia 2005 at 15:41

Oczywi¶cie Jolu. Pamiêtam s³ojê stoj±ce w spi¿arni z marynowanymi "kwokami". Wioem ¿e wyraznie odstaj± one wygl±dem od stereotypu grzyba, ale smak maj±, czy raczej mia³y, wyborny.

Jola
Participant
Posted on 21 sierpnia 2005 at 18:37

wierzê Ci na s³owo,szkoda,¿e nie mogê spróbowaæ,uwielbiam grzyby w ka¿dej postaci

Wiesia
Participant
Posted on 23 sierpnia 2005 at 12:19

To sie je i jest bardzo smaczne, delikatne. Moja babcia nazywala to "kozie brodki". Nazwa pasuje, prawda?

marek
Participant
Posted on 23 sierpnia 2005 at 19:05

Bardzo trafna nazwa 🙂

marek
Participant
Posted on 23 sierpnia 2005 at 19:34

A oto jeszcze kilka grzybów jadalnych o "niesamowitym" wygl±dzie:

Bu³awka pa³eczkowata Clavariadelphus pistillaris
[img size=150]http://img277.imageshack.us/img277/268/19fc.jpg[/img]

Czasznica oczkowata Calvatia utriformis
[img size=150]http://img274.imageshack.us/img274/2478/22uj.jpg[/img]

Ga³êziak gruby Ramaria largentii
[img size=150]http://img265.imageshack.us/img265/1844/39lx.jpg [/img]

I dla równowagi najpiêkniejszy moim zdaniem grzyb jadalny:

Borowik ceglastopory Boletus erythropus
[img size=150]http://img259.imageshack.us/img259/5751/44mv.jpg[/img]

Jola
Participant
Posted on 23 sierpnia 2005 at 21:44

Ale¶ siê rozgrzybowa³! Trzeba przyznaæ,¿e rzeczywi¶cie niesamowite znalaz³e¶ :ohmy:

Ewa
Participant
Posted on 6 września 2005 at 08:00

A ja na grzyby do arizonskich lasow wybieram sie ; ponoc duzo prawdziwkow i podgrzybkow sie znachodzi . Heh napisze jak zasmakuje 😉 a tak narka najlepszy sos grzybowy serwuje sie z kotletami ziemniaczanymi MNIAM MNIAM MNIAM

marek
Participant
Posted on 6 września 2005 at 14:48

Powodzenia! Je¶li nie napiszesz tzn ¿e nazbiera³a¶ niejadalnych 😉 Oczywi¶cie zartuje, smacznego.

admin
Keymaster
Posted on 5 listopada 2005 at 15:36

[b]EwaA pisze:[/b]
[quote]A ja na grzyby do arizonskich lasow wybieram sie ; ponoc duzo prawdziwkow i podgrzybkow sie znachodzi . Heh napisze jak zasmakuje 😉 a tak narka najlepszy sos grzybowy serwuje sie z kotletami ziemniaczanymi MNIAM MNIAM MNIAM[/quote]

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email