gotowana kapusta

Agnieszka
Participant
Posted on 5 maja 2005 at 16:03

Z czasów pradawnych :laugh:
Moja mama gotowa³a czêsto kapustê z zasma¿k±. A ja postanowi³am zrobiæ jej niespodziankê i przygotowaæ samodzielnie obiad. Jako¶ nie przesz³o mi przez my¶l, ¿e zasma¿an± kapustê najpierw siê gotuje. Wstawi³am ca³y gar bez krztyny wody. Niewiele brakowa³o, ¿eby na obiad zago¶ci³a stra¿ po¿arna 😉 Od tej pory uwa¿nie czytam przepisy i dok³adniej podgl±dam gotuj±cych:)

marek
Participant
Posted on 5 maja 2005 at 22:07

:laugh: :laugh: :laugh: :unsure:

Ewa
Participant
Posted on 6 maja 2005 at 21:39

To brzmi calkiem jak pierwsza jajecznica mojego najwspanialszego meza (tyle ze bez tluszczu)

admin
Keymaster
Posted on 21 maja 2005 at 21:47

To nie ja ale moja kole¿anka (w latach wczesnej m³odo¶ci) " doprawi³a " kapu¶niak tak ,¿e do dzisjaj siê z niej ¶miejemy.Jej mama sporz±dzi³a zasma¿kê ale nie mia³a czasu sama wlaæ jej do zupy i poprosi³a córkê ¿eby ona da³a to zrobi³a.Owszem da³a ale…z ca³± patelni±!!!!!!

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email