Farsze do pierogów

Anerite
Participant
Posted on 20 marca 2005 at 01:40

Ciekawe, a moze podasz dokladne skladniki i proporcje? Chyba jestes nowym gosciem tu ale serdecznie witanym w imieniu wszystkich uczestnikow. Anerite.

admin
Keymaster
Posted on 20 marca 2005 at 02:42

Droga Aneritko,
podaje, jak prosilas te skladniki na farsz z soczewicy
1/2 kg.soczewicy ( im ciemniejsza tym lepsza)
3-4 cebule sredniej wielkosci
sol
pieprz
majeranek
olej do podsmazenia cebuli
Sposob przygotowania
Soczewice ugotowac na sypko, soloic pod koniec gotowania
Cebule pokroic i zrumienic na oleju.
Soczewice i cebule zmielic przez maszynke
Doprawic sola, pieprzem i majerankiem
I farsz gotowy

Rafał
Participant
Posted on 15 sierpnia 2005 at 12:22

No to jeszcze jeden grzybowy. Robi siê z lejkowców dêtych, zwanych popularnie kominkami. To grzyby wrêcz odstrêczajace wygl±dem; ot, ma³a, czarna tr±bka czy lejek.
Grzyby siê gotuje, po czym drobno sieka. cebulê te¿ trzeba posiekaæ, podsma¿yæ na oleju czy oliwie, wymieszaæ, dodaæ sól i pieprz wed³ug upodobañ i gotowe.
Pierogi te s± popularne na Lubelszczy¼nie.

marek
Participant
Posted on 15 sierpnia 2005 at 14:53

Zainteresowany nieznanym mi grzybem poszpera³em w internecie i oto gar¶æ informacji nt. Lejkowca:
Grzyb nie wykazuje normalnego podzia³u na kapelusz i trzon, lecz tworzy ca³kowity, zwykle ku do³owi zwê¿aj±cy siê lejek. W górnej czê¶ci, tam, gdzie p³atowate brzegi tr±bki wyginaj± siê na zewn±trz, ¶rednica mo¿e dochodziæ do 10 cm. W wilgotnym lesie jesieni± tylko z du¿ym trudem mo¿na go znale¼æ, gdy¿ jego barwy wahaj± siê miêdzy sadzowat± szaro¶ci± lub czerni± a czarniawym br±zem podbarwionym na liliowo. Na powierzchni kapelusza znajduj± siê ma³e, wci¶niête ³useczki. Trzon odznacza siê elastyczno¶ci±, lecz przy d³ugo utrzymuj±cej siê suszy kruszy siê do¶æ ³atwo. Hymenofor bez blaszek czy listew, sk³ada siê z popielatoszarych, s³abo wystaj±cych zmarszczek i bez strefy przej¶ciowej przechodzi w trzon. Mi±¿sz bardzo cienki, szaroczarny, bez specjalnego zapachu, w smaku nieco cierpki.
lejkowiec dêty pojawia siê w wilgotnych miejscach w lasach li¶ciastych na glebach wapiennych. Nale¿y go szukaæ szczególnie pod bukami, gdzie nieraz wystêpuje gromadnie. U nas do¶æ czêsty. Pojawia siê ju¿ w drugiej po³owie roku, znacznie obficiej jednak jesieni±.
Mo¿liwo¶æ pope³nienia pomy³ki: nieco podobny mo¿e byæ bardzo rzadki pieprznik szary (Pseudocraterellus cinerus) o podobnie ciemnych, ma³o widocznych barwach, którego hymenofor ma jednak wyra¼ne listwy. Natomiast równie rzadki lejkowniczek pe³tnotrzonowy (Pseudocraterellus sinuosus) jest znacznie bardziej miêsisty.
lejkowiec dêty jest bardzo smaczny, choæ w Polsce na ogó³ nie zbierany. Czyszczenie sprawia nieco k³opotu. Najlepiej u¿ywaæ go w stanie wysuszonym.
[img size=150]http://img300.imageshack.us/img300/5577/lejkowiec6is.jpg[/img]

Post edited by: tinca, at: 2005/08/15 12:57

Rafał
Participant
Posted on 15 sierpnia 2005 at 22:56

Czyszczenie nie sprawia klopotu, jesli siê jeszcze w lesie odetnie doln± czê¶æ. A potem wystarczy dobrze przep³ukaæ i gotowe.

marek
Participant
Posted on 16 sierpnia 2005 at 12:30

Wygl±daj± nieciekawie, naprawdê s± tak smaczne? My¶lê ¿e warto na forum za³o¿yæ temat grzyby.

Rafał
Participant
Posted on 16 sierpnia 2005 at 14:00

S± smaczne, ale tylko jako farsz. W innej postaci s± niespecjalne.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email