Co ugotować ukochanej osobie?

Administrator
Keymaster
Posted on 5 lutego 2005 at 19:38

Wiem ¿e wiele osób zastanawia siê co podaæ na Walentynki. Prosze podawaæ propozycje!

Katarzyna
Participant
Posted on 5 lutego 2005 at 22:03

Na pewno co¶ lekkiego. No bo jak zakoñczyæ taki dzieñ z ¿o³±dkiem pe³nym ró¿nych t³usto¶ci i tym podobnych. :laugh:

admin
Keymaster
Posted on 29 sierpnia 2005 at 12:40

Najpierw poda³abym tort jab³kowy,potem ciep³± kolacyjkê np.ptysie z pieczarkami + sa³atka meksykañska z tuñczykiem i popijaliby¶my nalewk± z wi¶ni w³asnego wyrobu. Wszystko przy ¶wiecach. Nied³ugo to wszystko podam poniewa¿ mam rocznicê kiedy pozna³am mojego mê¿a(on te¿ co¶ ma przygotowaæ). :laugh:

marek
Participant
Posted on 29 sierpnia 2005 at 17:52

Wiolciu, a wiêc awansem wszystkiego co naj……

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email