Co Polacy wiedzą o oleju ?

marek
Participant
Posted on 17 lutego 2005 at 18:38

Polacy do sma¿enia u¿ywaj± najczê¶ciej oleju lub oliwy z oliwek (81% wskazañ) – wynika z badania Omnimas* zrealizowanego przez TNS OBOP. Zdecydowanie rzadziej siêgaj± po takie t³uszcze, jak smalec (33%), margaryna (28%) czy mas³o (11%).

Najczê¶ciej niew³a¶ciwie wykorzystywanym t³uszczem jest olej s³onecznikowy. Prawie co trzeci Polak (32%) u¿ywa go do sma¿enia, mimo ¿e oleje zawieraj±ce wielonienasycone kwasy t³uszczowe pod wp³ywem wysokiej temperatury ³atwo ulegaj± utlenianiu i powinny byæ wykorzystywane tylko do surówek/sa³atek (na zimno).

W¶ród Polaków najwiêksz± popularno¶ci± cieszy siê olej okre¶lany jako uniwersalny (wymieniony przez 48% respondentów jako najczê¶ciej u¿ywany rodzaj oleju). Nastêpne w kolejno¶ci s± takie t³uszcze, jak: olej s³onecznikowy (22%), olej rzepakowy (21%), oliwa z oliwek (6%) i olej sojowy (2%). Wszystkie rodzaje olejów u¿ywane s± przez badanych zarówno do surówek/sa³atek (na zimno), jak i do sma¿enia (na gor±co).
1% badanych nie spo¿ywa/nie u¿ywa ¿adnego rodzaju oleju jadalnego, a 4% nie wie, jaki rodzaj oleju jest wykorzystywany w ich domu.
Ponad po³owa badanych Polaków (57%) jest równie¿ b³êdnie przekonana o tym, ¿e olej zawiera cholesterol. Natomiast tylko 41% wie, ¿e ze wzglêdów zdrowotnych oleje s± zalecane dla osób z podwy¿szonym poziomem cholesterolu we krwi.

Ponadto, 45% respondentów twierdzi b³êdnie, ¿e wszystkie oleje nadaj± siê do sma¿enia potraw.

Co ciekawe Polacy nie wiedz± równie¿, ¿e rodzimy olej rzepakowy nale¿y do grupy olejów o podobnych w³a¶ciwo¶ciach co „¶ródziemnomorska oliwa z oliwek”. Jedynie 32% respondentów wiedzia³o, ¿e olej rzepakowy jest jej polskim odpowiednikiem.
Dieta zdrowych ludów prymitywnych i spo³eczeñstw nieprzemys³owych nie zawiera rafinowanej ani nienaturalnej ¿ywno¶ci takiej jak rafinowany cukier lub olej kukurydziany, bia³a m±ka, puszkowane jedzenie, pasteryzowane, homogenizowane, oczyszczone lub niskot³uszczowe mleko, rafinowane lub utwardzane oleje ro¶linne, koncentraty bia³kowe, sztuczne witaminy lub toksyczne dodatki i barwniki.
Wszystkie tradycyjne kultury spo¿ywaj± jaki¶ rodzaj bia³ka i t³uszczu zwierzêcego pochodz±cego z ryb, owoców morza, ptactwa wodnego i l±dowego, zwierz±t l±dowych, jaj, mleka i jego przetworów, gadów i owadów.

Prymitywne i tradycyjne diety maj± wysoka zawarto¶æ enzymów pochodz±cych z surowych produktów mleczarskich, surowego miêsa, nieprzetworzonego miodu, owoców tropikalnych, olejów pozyskiwanych na zimno, wina i niepasteryzowanego piwa, owoców naturalnie konserwowanych w procesie laktofermentacji, owoców, napojów, miêsa i przypraw.

Ca³kowita zawarto¶æ t³uszczu w tradycyjnych dietach waha siê pomiêdzy 30% a 80% ale jedynie oko³o 4% kalorii pochodzi z wielonienasyconych t³uszczy naturalnie zawartych w ziarnach, ro¶linach str±czkowych, orzechach, rybach, t³uszczu zwierzêcym i
warzywach. Zachowana jest równowaga pomiêdzy t³ustymi kaloriami w postaci nasyconych i jednonienasyconych kwasów t³uszczowych.
Tradycyjne diety zawieraj± prawie jednakowa ilo¶æ kwasów t³uszczowych omega-6 i omega-3.

Te t³uszcze bogate w sk³adniki pokarmowe, od¿ywia³y zdrowe populacje przez tysi±ce lat:
– Mas³o
– £ój wo³owy i barani
– Smalec
– T³uszcz kurzy, gêsi i kaczy
– Oleje kokosowe, palmowe i sezamowe
– Olej z oliwek t³oczony na zimno
– Olej lniany t³oczony na zimno
– Oleje z ryb morskich

Te nowo wytworzone t³uszcze powoduj± nowotwory, choroby serca, zaburzenia w dzia³aniu uk³adu odporno¶ciowego, bezp³odno¶æ, niezdolno¶æ do nauki, k³opoty z dorastaniem i osteoporozê:
– Wszystkie t³uszcze utwardzane (hydrogenizowane)
– Olej sojowy, kukurydziany i szafranowy
– Olej bawe³niany
– Olej rzepakowy
– Wszystkie t³uszcze podgrzewane do wysokich temperatur w procesie wytwarzania lub sma¿enia.

ZALECENIA ¯YWIENIOWE
U¿ywaj tylko tradycyjnych t³uszczów i olejów, w³±czaj±c w to mas³o i inne t³uszcze zwierzêce, oliwê typu „virgin” (z pierwszego t³oczenia na zimno), t³oczony na zimno olej lniany i sezamowy oraz oleje tropikalne – kokosowy i palmowy.

¼ród³o: Fundacja Weston A.Price

Post edited by: tinca, at: 2005/02/17 15:39

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email