Boże Narodzenie

marek
Participant
Posted on 18 grudnia 2004 at 13:35

Nadchodz±ce ¦wiêta Bo¿ego Narodzenia nios± ze sob± wiele rado¶ci oraz refleksji dotycz±cych minionego okresu i planów na nadchodz±cy Nowy Rok. W tych wyj±tkowych dniach chcemy Pañstwu ¿yczyæ wiele zadowolenia i sukcesów z podjêtych wyzwañ.
Zespó³ redakcyjny.

[img size=150]http://www.rodsg.com/media/hires/merry-christmas.jpg[/img]

[img size=150]http://www.wtv-zone.com/Cherry-Drops/xmas/decor11_13885.gif[/img]

Post edited by: tinca, at: 2004/12/18 10:36

Post edited by: tinca, at: 2004/12/18 10:40

admin
Keymaster
Posted on 21 grudnia 2004 at 00:33

Drogi zespole redakcyjny
Ciepluchnych, bia³ych, zdrowych oraz spokojnych ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia!
Du¿o u¶miechu i jeszcze wiêcej mi³o¶ci w nadchodz±cym Nowym Roku

[u]SPECJALNE ¯YCZENIA DLA CZ£ONKA ZESPO£U REDAKCYJNEGO [/u]
(który dba o dobry nastrój forumowiczów, a nie dla tego, który wyjecha³ i zostawi³ kogo¶ w kraju)

A wiêc…..specjane ¿yczenia zostan± dostarczone w wigiliê oko³o po³udnia:)

Niech te ¶wiêta bêd± dla wszystkich PYCHA :laugh:

Administrator
Keymaster
Posted on 21 grudnia 2004 at 01:57

[b]MiGd@l pisze:[/b]
[quote]Drogi zespole redakcyjny
Ciepluchnych, bia³ych, zdrowych oraz spokojnych ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia!
Du¿o u¶miechu i jeszcze wiêcej mi³o¶ci w nadchodz±cym Nowym Roku

[u]SPECJALNE ¯YCZENIA DLA CZ£ONKA ZESPO£U REDAKCYJNEGO [/u]
(który dba o dobry nastrój forumowiczów, a nie dla tego, który wyjecha³ i zostawi³ kogo¶ w kraju)

A wiêc…..specjane ¿yczenia zostan± dostarczone w wigiliê oko³o po³udnia:)

Niech te ¶wiêta bêd± dla wszystkich PYCHA :laugh:[/quote]

[b][color=#FF6600]thanks a lot [/color]:unsure: [/b]

admin
Keymaster
Posted on 21 grudnia 2004 at 17:39

To nie by³o do ciebie:

[i]SPECJALNE ¯YCZENIA DLA CZ£ONKA ZESPO£U REDAKCYJNEGO
(który dba o dobry nastrój forumowiczów, [/i]

chocia¿ pierwsza czê¶æ odno¶i³a siê tak¿e do ciebie

pozdrowienia :rolleyes:

admin
Keymaster
Posted on 23 grudnia 2004 at 02:27

¦niegu po pachy smacznej kie³bachy prezentów kupe rózgi na dupe do nieba choinki i wêdzonej szynki oraz szczê¶liwego wskoku do Nowego Roku 2005 :laugh: 😉

admin
Keymaster
Posted on 23 grudnia 2004 at 13:28

Zdrowia i tego wszystkiego, co sobie kazdy z Was zyczy z okazji Swiat i Nowego Roku. Anerite.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email