A może rozmaryn!!!

admin
Keymaster
Posted on 7 września 2005 at 00:31

Pragnê zachêciæ do tego ziólka.Córka przywioz³a ¶wie¿± ga³±zkê z W³och i zrobi³a wspania³e tortellini z sosikiem .Posz³o do tego sporo rozmarynu ale by³o wspania³e!!Teraz z powodzeniem (suszony)stosujê do sosu pomidorowego czy te¿ paprykowo-pomidorowego .Wspania³e do spagetti czy innego makaronu!!!Dosypujê do zup fasolowej , grochowej do gotowania fasolki szparagowej.Mo¿na dodawaæ te¿ do pieczenia miês,oby nie za du¿o.Narazie eksperymentujê ale jak narazie wychodzi smakowo super!!! :laugh: :laugh: :rolleyes:

marek
Participant
Posted on 7 września 2005 at 11:00

¦wietna przyprawa, aromatyczna i pomagaj±ca w trawieniu. Mnie niestety nie udaje siê jako¶ nic w donicach wychodowaæ, zasiane zio³a i owszem kie³kuj±, ale potem wyrasta z nich rachityczna ro¶linka lub umieraj±. Mo¿e podzielicie siê informacjami jak siê za to zabraæ? Jaka gleba, jak zasilaæ, jak pielêgnowaæ? My¶lê ¿e informacje te bêd± przydatne dla wielu zainteresowanych. Dziêkujê Izuniu. Pozdrawiam 🙂

Ewa
Participant
Posted on 17 września 2005 at 08:31

Ochhh rozmaryn kocham przy stekach ( no coz jestem jedyna osoba jadajaca steki w mojej familiji 😉 )oraz wszelkie miesa marynowane np. pieczenie , zrazy , wedzonki .

marek
Participant
Posted on 17 września 2005 at 13:13

My¶lê ¿e warto odrobinê rozwin±æ ten temat. Zio³a poprawiaj± smak potraw, u³atwiaj± trawienie. S± bardzo przydatne w kuchni.
[b]Rozmaryn.[/b]
Aromatyczna ro¶lina znad Morza ¦ródziemnomorskiego, dekoracyjna, z bladoniebieskimi kwiatami, które b³yszcz± w pó³mroku. W czasach antycznych po¶wiêcona bogini Wenus, wierzono, ¿e zapewnia szczê¶cie i rado¶æ, nie powinno wiêc rozmarynu zabrakn±æ w ¿adnym domu. Ro¶nie dziko w Europie i Ameryce, u nas uprawia siê go najczê¶ciej w doniczce. Ma sztywne, ostre, ¿ywiczne, podobne do igie³ek li¶cie, które zawieraj± olejek kamforowy, maj± gorzkawy, korzenny smak. Dodaje siê suszonych lub ¶wie¿ych li¶ci do t³ustych miês, kie³bas, kotletów, farszów, pasztetów, gdy¿ u³atwiaj± trawienie t³uszczów. Tradycyjnie ok³ada siê nimi upieczon± baraninê i jagniêcinê, miêso królika, dziczyznê. Doskonale smakuje te¿ z rybami i drobiem. Rozmarynem przyprawia siê gotowe potrawy. Ga³±zkami ¶wie¿ego rozmarynu aromatyzuje siê oleje i octy.
[img size=150]http://img138.imageshack.us/img138/6206/rozmaryn7mj.jpg[/img]

Post edited by: tinca, at: 2005/09/17 19:41

admin
Keymaster
Posted on 30 października 2005 at 14:00

Poniewa¿ tak¿e nie udawa³a mi siê uprawa Rozmarynu, a uwielbiam go,znalaz³em kilka porad.Mo¿e komu¶ siê przydadz± ?
UPRAWA :
Krzewinka (wiecznie zielona) Wysoko¶æ: 60-200 cm. £odyga: gêsto rozga³êziona, kora starszych ³odyg szarobrunatna, popêkana. Wij±ca siê. Kwitnienie: marzec-maj. Kwiaty: bia³awe, jasnoniebieskie. Zebrane w gêste grona. Jest ro¶lin± wieloletni±. Na stanowisko dla rozmarynu wybieramy miejsce s³oneczne i ciep³e. Gleba powinna byæ przepuszczalna, ¿yzna i niezakwaszona. ¬le ro¶nie na ziemiach ciê¿kich, zlewnych. W latach ch³odniejszych znacznie spada w ro¶linie zawarto¶æ aromatycznego olejku eterycznego.
Poniewa¿ rozmaryn jest nieodporny na niskie temperatury, zaleca siê przeniesienie ro¶lin na zimê do szklarni. Niezabezpieczony przed zim± wymarza poni¿ej -9°C. Rozmaryn uprawiaæ mo¿na z nasion lub z sadzonek pobranych z ro¶liny matecznej.
W przypadku uprawy z nasion, wysiewa siê je w marcu do ciep³ego inspektu lub do doniczek. Po wykie³kowaniu siewki pikujemy do doniczek. Do gruntu mo¿na sadziæ w drugiej po³owie maja.
Sadzonki pobiera siê wczesn± wiosn± z ro¶liny matecznej, usuwa doln± parê li¶ci i ukorzenia w stale wilgotnym piasku. Po oko³o 2 miesi±cach, gdy siewki ukorzeni± siê, przesadzamy je do gruntu w rozstawie 30×30 cm.
Uprawa w mieszkaniu w swoim pocz±tkowym okresie wygl±da identycznie jak przygotowanie rozsady do uprawy na dzia³ce. Siewki lub sadzonki sadzi siê do doniczek o ¶rednicy kilkunastu centymetrów. W przypadku sadzonek dodatkowo przeprowadza siê zabieg uszczykiwania (usuniêcie pêdów wierzcho³kowych ro¶lin), dziêki czemu wstrzyma siê ro¶niêcie pêdów na d³ugo¶æ i spowoduje rozkrzewienie ro¶liny.
Wiosn± ka¿dego roku krzaki rozmarynu przesadza siê do wiêkszych doniczek i uzupe³nia ¶wie¿± gleb±. Ziele zbiera siê na pocz±tku kwitnienia. ¦cinamy je 10 cm nad ziemi±. Zazwyczaj mo¿na przeprowadziæ dwa zbiory w roku.
POWODZENIA !!

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email