Dagmara

  • Last visit: 8 years ago
  • Member since: 16 May 2005
  • Profile views: 1 302
Send private message to Dagmara
Press Ctrl + Enter to send the message.
In reply to: młoda kapusta
Dagmara
Participant
Posted on 19 maja 2005 at 01:23

Mo¿e sprawa nie jest stracona. Moja mama kupi³a tak± zielon± kapustê na rynku w ostatni± sobotê. Do sma¿enia na ma¶le nadaje siê tak¿e kapusta pekiñska, ale te¿ musi byæ zielona, bia³a nie ma takiego aromatu.

In reply to: młoda kapusta
Dagmara
Participant
Posted on 17 maja 2005 at 01:54

chyba we wszystkich przepisach zapomnialam o soli! Tê na s³odko tez odrobinê solê w trakcie sma¿enia.

In reply to: młoda kapusta
Dagmara
Participant
Posted on 17 maja 2005 at 01:50

zapomnia³am napisaæ, ¿e sma¿on± na ma¶le oczywi¶cie solê.

In reply to: młoda kapusta
Dagmara
Participant
Posted on 17 maja 2005 at 01:48

Uwielbiam m³od± kapustê! Mo¿na j± je¶æ na wiele sposobów. Poni¿ej trzy proste potrawy, trzeba pamiêtaæ, ¿e do nich nadaje siê tylko bardzo m³oda kapusta, tzn. taka z ciemnozielonymi "lu¼nymi" listkami (nie mo¿e byæ zbita).
1. Kapusta na parze
Ma³± gotujê ca³± – du¿± dzielê na pó³. Gotujê dos³ownie kilka minut – musi byæ nadal jêdrna i intensywnie zielona, jak siê przegotuje, robi siê kapeæ. Wyj±æ. Pokroiæ w æwiartki. Solê odrobinê przed podaniem. Podawaæ posypana tart± bu³k± i polana mase³kiem.
2. Sma¿ona na ma¶le
Szatkujê kapustkê i wrzucam na rozgrzane mase³ko, sma¿ê tylko kilka chwil, aby nie straci³a jêdrno¶ci – musi chrupaæ.
Je¶li chcecie, aby ³adnie wygl±da³a, mo¿na dodaæ marchewkê. Umyt± i obran± marchewkê traktujemy wzd³u¿ obieraczkiem do warzyw, dziêki czemu uzyskujemy d³ugi i bardzo cienkie plasterki. Blanszujemy, a nastêpnie wrzucamy na mas³o przed kapust±.
3. Sma¿ona na s³odko
Gar¶æ orzechów arachidowych (niesolonych), pokroiæ lub ut³uc (kawa³ki nie moga byc za du¿e, ale nie chodzi nam o mielonkê). Wrzucic na gor±c± patelniê. Podpra¿yæ. Odsypaæ na talerzyk. Rozgrzaæ na patelni trochê mas³a, wrzuciæ poszatkowan± kapustê. Chwilê podsma¿yæ. Dodaæ ³y¿eczke miodu (wszystko oczywi¶cie zale¿y od ilo¶ci kapusty, ale nie nale¿y przesadzaæ, ma mieæ tylko lekki s³odki posmak, to nie deser!). Podsma¿yæ – powinna siê odrobinê przypaliæ – miodek musi trochê skarmelizowaæ, pod koniec sma¿enia dodaæ orzeszki.
To tyle

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email